O wydziale

Wydział Elektryczny powstał w 1946 r. jako jeden z trzech Wydziałów Szkoły Inżynierskiej w Szczecinie. Akt prawny w postaci dekretu ówczesnego Ministra Oświaty, powołujący z dniem 1 grudnia 1946 r. Szkołę Inżynierską i wraz z nią Wydział Elektryczny, ukazał się 20 stycznia 1947 r.

Wydział zatrudnia ponad 80 nauczycieli akademickich, w tym 10 z tytułem profesora i 21 ze stopniem doktora habilitowanego. Pracownicy ci prowadzą badania naukowe i zajęcia dydaktyczne w zakresie automatyki i robotyki, elektrotechniki, elektroniki, teleinformatyki, a także dyscyplin pokrewnych i kierunków interdyscyplinarnych.

Gryf nad głównym wejściem do budynku przy ul .Sikorskiego 37

Uprawnienia naukowe

Do końca kwietnia 2019 r. Wydział Elektryczny posiadał uprawnienia do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego w dwóch dyscyplinach naukowych: elektrotechnika oraz automatyka i robotyka.

W tym okresie Rada Wydziału Elektrycznego nadała stopień doktora nauk technicznych 181 osobom oraz stopień doktora habilitowanego 17 osobom. Dwa kolejne stopnia doktora habilitowanego oraz jeden stopień doktora zostały nadane w nowej dyscyplinie naukowej automatyka, elektronika i elektrotechnika do końca września 2019 r. przed przekazaniem uprawnień na rzecz Senatu ZUT, a następnie do Rad Dyscyplin.

Zgodnie z Ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, od 1 maja 2019 r. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora oraz doktora habilitowanego m.in. w dyscyplinie automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne reprezentowanej przez pracowników Wydziału Elektrycznego, a także w częściowo reprezentowanej przez niektórych pracowników WE dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja.

Kategoria naukowa

Decyzją Ministra Edukacji i Nauki z dnia 2 marca 2023 r., po pozytywnej opinii Komisji Ewaluacji Nauki, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie uzyskał w dyscyplinie automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne, reprezentowanej przez zdecydowaną większość pracowników Wydziału Elektrycznego, kategorię naukową A.

Priorytetowe kierunki badań

  • Badania nieniszczące z wykorzystaniem metod elektromagnetycznych
  • Innowacyjne technologie przetwarzania, przesyłania i użytkowania energii
  • Inżynieria i diagnostyka wysokonapięciowa
  • Modelowanie i zarządzanie systemami technicznymi i biologicznymi
  • Systemy diagnostyki i sterowania w czasie rzeczywistym
  • Fotonika oraz optoelektronika w technice, biomedycynie i telekomunikacji
  • Eksploracja, przetwarzanie i transmisja sygnałów oraz danych
  • Przetwarzanie i analiza obrazów w technice i biomedycynie

Kierunki studiów i specjalności

Studenci Wydziału Elektrycznego mają do wyboru studia na 3 kierunkach i sześciu specjalnościach (na studiach drugiego stopnia). Od października 2011 r. rozpoczęliśmy kształcenie na nowym kierunku Teleinformatyka. W roku 2013 Wydział uzyskał pozytywną ocenę instytucjonalną Polskiej Komisji Akredytacyjnej (PKA) uzyskując wyróżnienie w dwóch kategoriach (strategia rozwoju oraz zasoby materialne, finansowe i kadrowe). W roku 2019 uzyskane zostały pozytywne oceny programowe PKA dla kierunków Elektrotechnika oraz Automatyka i Robotyka obowiązujące do roku akademickiego 2024/2025.

Do roku 2019 Wydział wypromował około 9000 inżynierów i magistrów inżynierów.

Obecnie na Wydziale wiedzę zdobywa około 750 studentów na wszystkich rodzajach i poziomach studiów (inżynierskich, magisterskich i doktoranckich). Programy studiów i wyposażenie laboratoriów studenckich odpowiadają międzynarodowym standardom akademickim. Studia są rozliczane w systemie punktowym zgodnym z Europejskim Transferem Punktów ECTS. W pracowniach wydziałowych znajduje się około 300 komputerów z dostępem do Internetu. W obu budynkach Wydziału możliwy jest dostęp do Internetu przy pomocy technologii WiFi. Wydział prowadzi ożywioną współpracę z uczelniami z całego świata i organizuje wymianę studentów z uczelniami europejskimi. Studenci biorą udział w pracy licznych kół naukowych.

Adnotacje dotyczące oprogramowania

West Pomeranian University of Technology uses Simio simulation software under a grant from Simio LLC (www.simio.com).