Erasmus i inne programy wymiany studenckiej

Program Erasmus, którego nazwa pochodzi od imienia Erazma z Rotterdamu, został powołany w roku 1987 z myślą o tworzeniu europejskiej mobilności studentów. Erasmus jest programem współpracy między uczelniami. Przeznaczony jest przede wszystkim dla szkół wyższych, ich studentów i pracowników. W niektórych jego akcjach mogą uczestniczyć także inne instytucje, organizacje lub przedsiębiorstwa, które współpracują z uczelniami.

Celem Erasmusa jest podnoszenie jakości kształcenia w krajach uczestniczących w tym programie poprzez rozwijanie międzynarodowej współpracy między uczelniami oraz wspieranie mobilności studentów i pracowników szkół wyższych.

W latach akademickich 2007/2008 – 2013/2014 Erasmus był częścią programu Unii Europejskiej „Uczenie się przez całe życie” (The Lifelong Learning Programme). Od roku 2014/2015 zagraniczne wyjazdy na studia częściowe i praktyki zawodowe realizowane są w ramach programu Erasmus+ (Akcja 1 – Mobilność edukacyjna). Na danym stopniu studiów wyjechać można maksymalnie na 12 miesięcy (na studia i praktykę łącznie). Oznacza to, że ta sama osoba może ubiegać się o kilkukrotny wyjazd na studia i praktykę. Możliwości wyjazdu na praktykę otwarte są również dla absolwentów uczelni – do kwalifikacji należy przystąpić na ostatnim roku studiów, natomiast wyjazd należy zrealizować w ciągu 12 miesięcy od ukończenia studiów.

Stawki stypendialne na wyjazdy studentów w roku 2018/2019 w ramach programu Erasmus+ są sztywne i obowiązują we wszystkich polskich uczelniach. Uczelnia nie ma możliwości wypłacenia niższej stawki, nie może też jej zwiększyć (nawet jeśli dysponuje niewykorzystanymi środkami). Stawki stypendialne określone zostały przez Narodową Agencję w oparciu o wytyczne Komisji Europejskiej. Kraje uczestniczące w programie Erasmus+ podzielone zostały przez KE na grupy w zależności od kosztów utrzymania:

WYJAZDY NA STUDIA:

  • Grupa I – 500 euro - Austria, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy
  • Grupa II – 400 euro - Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Turcja
  • Grupa III – 300 euro - Bułgaria, Estonia, Litwa, Łotwa, Macedonia (FYROM), Malta, Rumunia, Słowacja, Węgry

UWAGA: osoby w trudnej sytuacji materialnej (pobierające stypendium socjalne) mogą ubiegać się o dodatkowe 200 euro na każdy miesiąc z budżetu przyznanego uczelni. Zasada ta dotyczy jedynie wyjazdów na studia..

WYJAZDY NA PRAKTYKĘ:

  • Grupa I – 600 euro - Austria, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy
  • Grupa II – 500 euro - Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Turcja
  • Grupa III – 400 euro - Bułgaria, Estonia, Litwa, Łotwa, Macedonia (FYROM), Malta, Rumunia, Słowacja, Węgry

UWAGA: Osoby niepełnosprawne (orzeczony stopień niepełnosprawności) mogą ubiegać się o dodatkowe dofinansowanie do wyjazdów.

Tak jak w poprzednim programie, w Erasmusie+ wyjazdy na studia możliwe są tylko do tych uczelni, z którymi Wydział ma podpisane umowy. Aktualnie podpisane są umowy z następującymi uczelniami:

Lista będzie na bieżąco uzupełniana. Jeśli na liście brakuje uczelni, do której chcielibyście wyjechać, prosimy o kontakt z Pełnomocnikiem Dziekana ds. współpracy dydaktycznej z zagranicą – mgr inż. Justyną Jończyk – dziekanat, pok. 217, telefon: 91 449 4113, e-mail: justyna.jonczyk@zut.edu.pl

Więcej informacji o zasadach uczestnictwa w programie ERASMUS+ znajdziecie na stronie http://www.erasmusplus.zut.edu.pl/pol/program-erasmus.html

MOSTECH

System mobilności studentów MOSTECH ma na celu umożliwienie studentom odbycie części studiów w jednej z polskich uczelni.

Studenci mogą realizować indywidualny program studiów lub program standardowy zgodny z planem na danym semestrze w uczelni przyjmującej.

Więcej informacji o programie MOSTECH znajdziesz na stronie ZUT.