Konkurs o Nagrodę Dziekana za wyróżniającą działalność naukowo-badawczą

Regulamin konkursu:

1. Studenta zgłosić może do udziału w Konkursie, za jego wiedzą, nauczyciel akademicki prowadzący zajęcia na Wydziale, w szczególności: opiekun pracy dyplomowej, opiekun koła naukowego, kierownik jednostki, w której prowadzono badania naukowe, opiekun kierunku lub specjalności.

2. Student, biorący udział w Konkursie, zobowiązany jest dostarczyć do dziekanatu, do 15 listopada, zestawienie dorobku naukowego w minionym roku akademickim, z udokumentowanym wykazem osiągnięć, w szczególności: udział w pracach naukowo-badawczych prowadzonych w uczelni macierzystej lub w innym ośrodku naukowym, w tym w projektach badawczych, grantach, otrzymanie nagrody lub wyróżnienia w międzynarodowym lub ogólnopolskim konkursie/konferencji naukowej, otrzymanie I nagrody w Studenckiej Sesji Kół Naukowych ZUT.

3. Nagrodą Dziekana wyróżnieni mogą zostać studenci, biorący udział w konkursie, rekomendowani przez Wydziałową Komisję ds. Jakości Kształcenia. 

4. Dziekan zastrzega sobie prawo nieprzyznania nagrody w danym roku akademickim.