Konkurs o Nagrodę Dziekana za najlepszą pracę dyplomową na kierunku studiów realizowanym na Wydziale Elektrycznym

Regulamin konkursu:

1. Pracę dyplomową inżynierską lub magisterską nominuje do Nagrody Dziekana Komisja egzaminu dyplomowego, zaznaczając swą decyzję w protokole egzaminacyjnym. Podstawowym warunkiem formalnym nominacji jest uzyskanie oceny bardzo dobrej z modułu/przedmiotu "Praca dyplomowa".

2. Autor pracy dyplomowej nominowanej do nagrody zobowiązany jest dostarczyć do dziekanatu do 15 grudnia roku kalendarzowego, w którym praca została obroniona, poster prezentujący treść pracy (w wersji elektronicznej i  drukowanej, przygotowany na własny koszt, zgodnie z wymaganiami formalnymi ustalonymi przez dziekana) oraz oświadczenie o przystąpieniu do udziału w Konkursie.

3. Ponadto, Autor pracy nominowanej do nagrody, powinien dostarczyć do dziekanatu w ww. terminie krótki, tj. trwający max. 2 minuty, filmik (tzw. „short”) ilustrujący treść pracy. Preferowane są filmy w formacie pionowym, rejestrowane za pomocą telefonów komórkowych.

4. Nagrodą Dziekana może zostać wyróżniona jedna praca dyplomowa magisterska i jedna praca dyplomowa inżynierska dla każdego kierunku studiów realizowanego na Wydziale, spośród prac nominowanych przez Komisje Egzaminacyjne. Rekomendacji prac dokona Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia, na podstawie łącznej oceny posterów, filmików oraz prac.

5. Dziekan zastrzega sobie prawo do wykorzystywania posterów, o których mowa w pkt. 2, w celu promocji Wydziału, w tym do ich prezentacji w pomieszczeniach Wydziału przez dowolny czas, a także do wykorzystania filmików na potrzeby promocji Wydziału.

6. Dziekan zastrzega sobie prawo nieprzyznania nagrody w danym roku akademickim.

Pliki do pobrania: