Praca dyplomowa

Proces dyplomowania – "krok po kroku" [aktualizacja]

STUDENT

1.Wybór tematu pracy dyplomowej

Student może wybrać temat pracy dyplomowej nie później niż do:

 • 31 marca - dla studiów, których semestr dyplomowy jest semestrem zimowym,
 • 31 października - dla studiów, których semestr dyplomowy jest semestrem letnim

z Banku Tematów Prac Dyplomowych (publikowanego w systemie SIWE) lub zgłosić swoją propozycję tematu pracy dyplomowej za pośrednictwem nauczyciela akademickiego.

 

2. Wydanie tematu pracy dyplomowej

Potwierdzeniem wyboru tematu pracy jest odbiór Karty pracy dyplomowej, podpisanej przez promotora.

 

Uwaga! W przypadku, gdy student nie dokona wyboru tematu pracy w terminie, temat pracy zostanie przydzielony przez Prodziekana ds. studenckich.

 

3. Format redakcyjno-edytorski pracy dyplomowej

Szablon pracy dyplomowej dostępny jest na stronie  Wydziału (sekcja - Pliki do pobrania) oraz  w systemie SIWE. Podczas pisania i składania pracy należy zastosować się do zaleceń w sprawie formatu redakcyjno-edytorskiego pracy dyplomowej, dostępnych na stronie Wydziału (sekcja - Pliki do pobrania).

Uwaga!  Na stronie tytułowej pole „data dopuszczenia pracy do egzaminu” powinno pozostać puste.

 

4. Złożenie pracy dyplomowej 

 1. student wgrywa ostateczną wersję pracy dyplomowej do e-dziekanatu (plik PDF  o rozmiarze max. 15 MB, pozbawiony zabezpieczeń i umożliwiający wyszukiwanie w nim tekstu)
 2. drukuje 3 egzemplarze pracy dyplomowej (tożsame z wersją elektroniczną)
 3. dostarcza opiekunowi 2 egzemplarze pracy (w terminie do 3 dni od daty wgrania pracy do systemu e-dziekanat)
 4. składa komplet dokumentów w dziekanacie (w terminie do 3 dni od daty wgrania pracy do systemu e-dziekanat):

  • 1 egzemplarz pracy dyplomowej w wersji papierowej oraz elektronicznej (płyta CD/DVD)
  • potwierdzenie wykonania przelewu na kwotę 60 zł za druk dyplomu (dotyczy to tylko studentów, którzy rozpoczęli lub wznowili studia przed 1.10.2019 r.)
  • wniosek o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego

5.  Egzamin dyplomowy

Egzamin dyplomowy odbywa się przed powołaną przez Dziekana komisją. Sposób przeprowadzenie egzaminu określa uchwała Rady Wydziału (dostępna na stronie Wydziału w sekcji - Pliki do pobrania).
Propozycję terminu egzaminu dla danego studenta zgłasza promotor, z zastrzeżeniem, że egzamin powinien odbyć się w terminie:

 • do 1 marca, na studiach kończących się w semestrze zimowym,
 • do 15 lipca, na studiach kończących się w semestrze letnim.

 

W przypadku przedłużenia terminu złożenia pracy dyplomowej, egzamin dyplomowy powinien odbyć się nie później niż 2 miesiące od daty złożenia pracy dyplomowej (wgrania pracy do systemu e-dziekanat). 


Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego i wyznaczenia przez Dziekana jego daty jest:

 • zaliczenie przez studenta wszystkich przedmiotów oraz praktyk zawodowych objętych planem studiów i programem kształcenia, w całym okresie studiów,
 • uzyskanie dwóch pozytywnych ocen w recenzjach pracy dyplomowej,
 • wniesienie wszystkich wymaganych opłat

oraz złożenie kompletu dokumentów (wymienionych powyżej).

 

OBOWIĄZKI PROMOTORA

 1. sprawdzenie programem antyplagiatowym JSA pisemnej pracy dyplomowej umieszczonej przez studenta w systemie e-dziekanat  (w terminie 14 dni od daty jej złożenia)
 2. sporządzenie recenzji pracy dyplomowej (w terminie do trzech dni przed terminem egzaminu dyplomowego)
 3. przekazanie do dziekanatu recenzji oraz wygenerowanego z JSA raportu ogólnego (w kolorze!) z wyniku badania pracy
 4. zaproponowanie recenzenta i terminu obrony pracy dyplomowej 

 

OBOWIĄZKI RECENZENTA

 1. sporządzenie recenzji w wyznaczonym przez Dziekana terminie, a następnie złożenie jej w dziekanacie, gdzie będzie dostępna do wglądu dla studenta.

 

Pliki do pobrania - Akty prawne

Pliki do pobrania - Wzory, szablony, druki, wskazówki

Szablony pracy dyplomowej w programie Latex oraz Word dostępne są w systemie SIWE.