Praktyki studenckie

Praktyki  - zasady

 • Odbycie praktyki zawodowej jest obowiązkowe dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia.
 • Praktyki zawodowe realizowane są w wymiarze 6 tygodni ( 8 punktów ECTS) na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia, oraz 4 tygodnie (6 punktów ECTS) na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia.
 • Opiekę merytoryczną nad realizacją i zaliczeniem praktyk sprawuje Pełnomocnik Dziekana do spraw praktyk studenckich.
 • Praktyki mogą być realizowane w podmiotach gospodarczych, firmach, instytucjach publicznych w tym jednostkach organizacyjnych ZUT w Szczecinie.
 • Udział studenta w obozie naukowym lub pracach badawczych prowadzonych w Uczelni może być podstawą do zaliczenia praktyki
 • Student może zaliczyć praktykę zawodową bez obowiązku jej odbycia. Warunkiem uzyskania zaliczenia jest udokumentowane doświadczenie zawodowe związane ze studiowaną dyscypliną. Mogą to być następujące dokumenty: umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło, zakres wykonywanych obowiązków lub wydruk z bazy CEIDG w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej.
 • Praktyka powinna być zrealizowana najpóźniej do końca semestru poprzedzającego semestr dyplomowy.

Praktyki - krok po kroku w trybie „info”

 1. Konsultacja z Pełnomocnikiem ds. praktyk studenckich w zakresie możliwości zaliczenia praktyki na bazie udokumentowanego doświadczenia zawodowego.
 2. Dostarczenie Pełnomocnikowi dokumentów: umowy o pracę, umowy zlecenie, umowy o dzieło, zakresu wykonywanych obowiązków lub wydruku z bazy CEIDG w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej.
 3. Zaliczenie praktyki zawodowej przez Pełnomocnika.

Praktyki - krok po kroku w trybie „sami” oraz „jednostki WE”

 1. Student zwraca się do wybranej instytucji lub jednostki WE z prośbą o umożliwienie odbycia praktyki. Po uzyskaniu wstępnej zgody, Pełnomocnik ds. praktyk studenckich zatwierdza miejsce odbywania praktyki oraz przekazuje studentowi skierowanie na praktykę.
 2. Student zgłasza się do Pełnomocnika po komplet dokumentów tj.:
 • skierowanie na praktykę (opcjonalnie);
 • umowę o realizację praktyki zawodowej w 2 egzemplarzach;
 • potwierdzenie odbycia praktyki zawodowej;
 • zobowiązanie do ubezpieczenie NNW;
 • dziennik praktyk;
 • kwestionariusz oceny praktykanta;
 • ankietę.
 1. Przed rozpoczęciem praktyki student jest zobowiązany! ubezpieczyć się na czas jej odbywania od następstw nieszczęśliwych wypadków (ubezpieczenie NNW).
 2. W trakcie odbywania praktyki student zobowiązany jest prowadzić dziennik praktyk zgodnie z wytycznymi Pełnomocnika.
 3. Po zakończeniu praktyki student dostarcza Pełnomocnikowi wypełniony i podpisany komplet dokumentów wraz z kopią polisy ubezpieczeniowej.
 4. Zaliczenie praktyki zawodowej przez Pełnomocnika.

Praktyki - krok po kroku w trybie „inżynier jutra”

 1. Student otrzymuje ofertę praktyki.
 2. Pełnomocnik ds. praktyk studenckich przekazuje studentowi skierowanie na praktykę.
 3. Student zgłasza się do Pełnomocnika po komplet dokumentów tj.:
 • skierowanie na praktykę (opcjonalnie);
 • umowę o realizację praktyki zawodowej w 2 egzemplarzach;
 • potwierdzenie odbycia praktyki zawodowej;
 • zobowiązanie do ubezpieczenie NNW;
 • dziennik praktyk;
 • kwestionariusz oceny praktykanta;
 • ankiety.
 1. Przed rozpoczęciem praktyki student jest zobowiązany! ubezpieczyć się na czas jej odbywania od następstw nieszczęśliwych wypadków (ubezpieczenie NNW).
 2. W trakcie odbywania praktyki student zobowiązany jest prowadzić dziennik praktyk zgodnie z wytycznymi Pełnomocnika.
 3. Po zakończeniu praktyki student dostarcza Pełnomocnikowi wypełniony i podpisany komplet dokumentów wraz z kopią polisy ubezpieczeniowej.
 4. Zaliczenie praktyki zawodowej przez Pełnomocnika.

Firmy związane z Wydziałem Elektrycznym porozumieniem o wzajemnej współpracy, w których można ubiegać się o realizację praktyki studenckiej

 • Aerobits Sp. z o.o.
 • ANIMEX Foods Sp. z o.o. sp. k.
 • ASTOR
 • AVID Technology Poland Sp. z o.o.
 • B&R Industrial Automation GmbH
 • Bosch Rexroth Sp. z o.o.
 • BTC Sp. z o.o.
 • Centrum Badawcze „Clean Air” Sp. z o.o.
 • Crown Packaging Polska Sp. z o.o.
 • DGS Poland Sp. z o.o.
 • Eaton Electric
 • Energo-Complex
 • Energomix Sp. z o.o.
 • Espol Sp. z o.o.
 • Europ Assistance Polska Sp. z o.o.
 • European Communications Engineering (ECE) Ltd
 • GlobalLogic
 • Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A.
 • GRYFTEC Embedded Systems
 • Icotera Sp. z o.o.
 • infinIT Codelab Sp. z o.o. (dawniej brightONE Sp. z o.o.)
 • KK Wind Solutions Polska Sp. z o.o.
 • Kongsberg Maritime Poland
 • Leibniz-Institut für Plasmaforschung und Technologie e.V.
 • logi.cals
 • Meelogic Consulting Polska Sp. z o.o.
 • MTU Polska Sp. z o.o.
 • National Instruments Poland Sp. z o.o.
 • Nieruchomości i Opłaty Lokalne Sp. z o.o.
 • Noratel sp. z o.o.
 • PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. – Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra
 • Polska Żegluga Morska
 • Prospel Sp. z o.o.
 • Przewozy Regionalne Sp. z o.o.
 • Research & Engineering Center Sp. z o.o.
 • RW Swiss Automation Sp. z o.o.
 • SDS OPTIC Sp. z o.o.
 • Selfa
 • Siemens Sp. z o.o.
 • Sonion Polska sp. z o.o.
 • Stowarzyszenie Elektryków Polskich
 • Stowarzyszenie Klaster ICT Pomorze Zachodnie
 • Telekomunikacja Polska S.A.
 • Tieto
 • Unity Line Sp. z o.o.
 • Vestas Poland Sp. z o.o.

Kontakt w sprawie praktyk

Pełnomocnik Dziekana ds. praktyk studenckich 
dr hab. inż. Marcin Wardach, prof. ZUT
tel. 91 449 42 17
marcin.wardach@zut.edu.pl

Godziny przyjęć:
środy w godz. 13:00-15:00
sala A106

Podstawy prawne