Stypendia dla studentów

Terminy

Terminy porządkowe składania wniosków - stypendium socjalne, specjalne i zapomogi

Student, który złoży wniosek (wraz z kompletem wymaganych dokumentów) do dnia 8 października 2021 r. otrzyma pierwszą wypłatę świadczenia, przyznawanego na podstawie decyzji administracyjnej, w dniu 29 października 2021 r.

Student, który złoży wniosek  w terminie od 9 do 31 października 2021 r., otrzyma należne świadczenie w dniu 22 listopada 2021 r. z wyrównaniem za miesiąc październik.

Uwaga! Student może złożyć wniosek o przyznanie stypendium socjalnego (w tym zwiększonej wysokości), stypendium dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi w każdym terminie, ale świadczenie przyznane jest od miesiąca, w którym student złożył komplet dokumentów.

 
Terminy porządkowe składania wniosków - stypendium rektora
Semestr zimowy

Student, który złoży wniosek wraz z kompletem dokumentów w Dziekanacie Wydziału do dnia 15 października 2021 r. otrzyma wypłatę świadczenia, przyznanego na podstawie decyzji administracyjnej, zgodnie z listą rankingową najlepszych studentów, w dniu 22 listopada 2021 r. z wyrównaniem za miesiąc październik.

UWAGA! Po dniu 15 października 2021 r. są przygotowywane listy rankingowe stypendium Rektora. Złożenie wniosku po dniu 15 października 2021 r. może skutkować niezamieszczeniem nazwiska studenta na liście rankingowej oraz nieprzyznaniem stypendium Rektora.

Student składający wniosek, w którym przedstawia takie same osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe, jak w poprzednim semestrze, może dołączyć Podanie o uznanie osiągnięć z poprzedniego semestru/roku  (dokument dostępny cyfrowo) w celu ich uznania bez powtórnego składania dokumentów potwierdzających ww. osiągnięcia.

 

Harmonogram wypłat stypendiów

 • 29.10.2021 r. (komplet dokumentów złożonych do 08.10.2021 r.) - dotyczy styp. innych niż stypendia rektora
 • 22.11.2021 r.
 • 22.12.2021 r.
 • 21.01.2022 r.
 • 22.02.2022 r.
 • 22.03.2022 r.
 • 22.04.2022 r.
 • 23.05.2022 r.
 • 22.06.2022 r.

Regulacje prawne

Druki do pobrania

Stypendium socjalne

 1. Oświadczenie o niepobieraniu świadczeń stypendialnych na więcej niż jednym kierunku studiów (Zał. nr 1 do Regulaminu) (format:  docx, rozmiar:  14,64 KB)
 2. Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego (w tym socjalnego w zwiększonej wysokości) na formularzu składającym się z 3 stron
      (zał. nr 3 do Regulaminu):

   

 3. Oświadczenie do celów stypendialnych o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym (w roku ak. 2019/2020) (Zał. nr 4 do regulaminu) (format:  docx, rozmiar:  17,79 KB)
 4. Oświadczenie o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców (Zał. nr 5 do Regulaminu) (format:  docx, rozmiar:  12,35 KB)
 5. Dokumenty potwierdzające informacje zamieszczone we wniosku dotyczące sytuacji materialnej studenta (tzn. zaświadczenia z US, oświadczenia itd., zgodnie z Regulaminem świadczeń dla studentów ZUT). Studenci, którzy w roku akademickim 2019/2020 będą ubiegać się o stypendium socjalne, a ich miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 528 zł *, powinni dołączyć do wniosku zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej i swojej rodziny. Studentowi, który nie złoży ww. zaświadczenia odmawia się przyznania stypendium socjalnego.*** Art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r ustawy o pomocy społecznej (Dz.U. z 2004 r. Nr 64 poz. 593, z późn. zm.)** Na podstawie art. 88 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668, z późn. zm.)Sugerujemy ww. studentom wcześniejsze zgłaszanie się do ośrodka pomocy rodziny właściwego dla miejsca zamieszkania, ponieważ przewidywany czas na uzyskanie takiego zaświadczenia może trwać dłużej.
 6. Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania/wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy (Zał. nr 2 do Regulaminu) - może (nie musi) złożyć student, który po otrzymaniu decyzji stypendialnej zrzeka się prawa do wniesienia odwołania/wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

 

Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21.07.2020 r. w sprawie wysokości dochodu za rok 2019 z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (rok akad. 2020/2021)

OBWIESZCZENIE PREZESA GUS z dnia 23 września 2020 r. w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach   rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2019 r. 

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (rok akademicki 2020/2021) z dnia 23 września 2020 r. w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2019 r. Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 333) ogłasza się, że przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wynosił w 2019 r. 3244 zł.

 
Stypendium Rektora

 1. Wniosek o przyznanie stypendium Rektora (rok akad. 2020/2021)

   


    

Stypendium dla osób niepełnosprawnych
 1. Wniosek o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych ( zał. nr 6 do Regulaminu)
 2. Oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku studiów (Zał. nr 1 do Regulaminu) (format:  docx, rozmiar:  14,64 KB)
 3. Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania/wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy (Zał. nr 2 do Regulaminu) (format:  docx, rozmiar:  13,23 KB) - może (nie musi) złożyć  student, który po otrzymaniu decyzji stypendialnej zrzeka się prawa do wniesienia odwołania/wniosku o ponowne rozpatrzenie  sprawyStudent składający wniosek o przyznanie powyższego świadczenia zobowiązany jest z zapoznać się z treścią Klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych (Zał. nr 9 Regulaminu) (format:  docx, rozmiar:  14,20 KB)
 
Zapomoga

Uwaga studenci! Od dnia 19 października 2020 r. do końca okresu ograniczenia funkcjonowania Uczelni wprowadzono czasowo obowiązujące przepisy w przyznawaniu studentom zapomóg.  

Zmiany zostały określone w zarządzeniu nr 170 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 22 października 2020 r. w sprawie wprowadzenia czasowo obowiązujących przepisów w przyznawaniu studentom świadczeń stypendialnych - zapomóg, w związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania Uczelni.

 
Najważniejsze zmiany:

 1.  Od 19 października 2020 r. do końca okresu ograniczenia funkcjonowania Uczelni do przyznawania zapomóg studentom stosuje się poniższe zasady:

a)  zapomogę na wniosek studenta (wzór wniosku stanowi załącznik do zarządzenia nr 170 Rektora z dnia 22 października 2020 r. ) przyznaje Rektor w formie pisemnej (wnioski proszę składać za pośrednictwem dziekanatu); przepisów kodeksu postępowania administracyjnego nie stosuje się;

wzór wniosku o przyznanie zapomogi

Wnioski należy składać za pośrednictwem dziekanatu

b)  nie stosuje się limitu przyznawania maksymalnie dwóch zapomóg w trakcie roku akademickiego.

 c)    w przypadku gdy student ma trudności z przekazaniem w tradycyjnej formie wniosku o przyznanie świadczenia wraz z załączonymi dokumentami dopuszcza się możliwość:

- przesłania w formie elektronicznej – za pośrednictwem poczty elektronicznej studenta w domenie zut.edu.pl – skanu podpisanego przez studenta wniosku wraz z wymaganymi dokumentami; po ustaniu okresu ograniczenia funkcjonowania Uczelni student ma obowiązek podpisać własnoręcznie skan wniosku;

-  złożenia przez studenta wniosku w formie elektronicznej z cyfrowym podpisem zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym wraz ze skanem wymaganych dokumentów.

 

 

Stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów
 • W związku z koniecznością zaopiniowania wniosków przez Dziekana Wydziału Elektrycznego ZUT w Szczecinie, ostateczny termin składania wniosków w dziekanacie upływa w pierwszym tygodniu października każdego roku akademickiego.