Stypendia dla studentów

 

Uwaga! Od 1 października 2022 r. zmiany w Regulaminie świadczeń dla studentów.

Od dnia 1 października 2022 r. obowiązuje Zarządzenie nr 102 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 15  września 2022 r. zmieniające zarządzenie nr 60 Rektora ZUT z dnia 26 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu świadczeń dla studentów  Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. (format:  pdf, rozmiar:  2,15 MB)

 

 

Terminy

Terminy porządkowe składania wniosków - stypendium socjalne, specjalne i zapomogi

Student, który złoży wniosek (wraz z kompletem wymaganych dokumentów) do dnia 7 października 2022 r. otrzyma pierwszą wypłatę świadczenia, przyznawanego na podstawie decyzji administracyjnej, w dniu 31 października 2022 r.

Student, który złoży wniosek  w terminie od 8 do 31 października 2022 r., otrzyma należne świadczenie w dniu 21 listopada 2022 r. z wyrównaniem za miesiąc październik.

Uwaga! Student może złożyć wniosek o przyznanie stypendium socjalnego (w tym zwiększonej wysokości), stypendium dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi w każdym terminie, ale świadczenie przyznane jest od miesiąca, w którym student złożył komplet dokumentów.

 

 
Terminy porządkowe składania wniosków - stypendium rektora
Semestr zimowy

Student, który złoży wniosek wraz z kompletem dokumentów w Dziekanacie Wydziału Elektrycznego do dnia 14 października 2022 r. otrzyma wypłatę świadczenia, przyznanego na podstawie decyzji administracyjnej, zgodnie z listą rankingową najlepszych studentów, w dniu 21 listopada 2022 r. z wyrównaniem za miesiąc październik.

UWAGA! Po dniu 14 października 2022 r. są przygotowywane listy rankingowe stypendium Rektora. Złożenie wniosku po dniu 14 października 2022 r.  może skutkować nie zamieszczeniem nazwiska studenta na liście rankingowej oraz nie przyznaniem stypendium Rektora.

Student składający wniosek, w którym przedstawia takie same osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe, jak w poprzednim semestrze, może dołączyć Podanie o uznanie osiągnięć z poprzedniego semestru/roku (format:  doc, rozmiar:  61 KB)  (dokument dostępny cyfrowo) (format:  docx, rozmiar:  31 KB) w celu ich uznania bez powtórnego składania dokumentów potwierdzających ww. osiągnięcia.

Semestr letni

Składanie w semestrze letnim wniosków do 15 marca 2023 roku.

Harmonogram wypłat stypendiów

 • 31.10.2022 r. (komplet dokumentów złożonych do 07.10.2022 r.) - dotyczy styp. innych niż stypendia rektora
 • 21.11.2022 r.
 • 20.12.2022 r.
 • 20.01.2023 r.
 • 20.02.2023 r.
 • 20.03.2023 r.
 • 20.04.2023 r.
 • 19.05.2023 r.
 • 20.06.2023 r.

Regulacje prawne

Druki do pobrania

Stypendium socjalne

 1. Oświadczenie o niepobieraniu świadczeń stypendialnych na więcej niż jednym kierunku studiów (Zał. nr 1 do Regulaminu)- obowiązuje od 01.03.2022 r.
 2. Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego (w tym socjalnego w zwiększonej wysokości) na formularzu składającym się z 3 stron
      (zał. nr 3 do Regulaminu):

 3. Oświadczenie do celów stypendialnych o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym  (Zał. nr 4 do regulaminu) - obowiązuje od 01.03.2022 r.
 4. Oświadczenie o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców (Zał. nr 5 do Regulaminu) (format:  docx, rozmiar:  12,35 KB)
 5. Dokumenty potwierdzające informacje zamieszczone we wniosku dotyczące sytuacji materialnej studenta (tzn. zaświadczenia z US, oświadczenia itd., zgodnie z Regulaminem świadczeń dla studentów ZUT). Studenci, którzy będą ubiegać się o stypendium socjalne, a ich miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 528 zł *, powinni dołączyć do wniosku zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej i swojej rodziny. Studentowi, który nie złoży ww. zaświadczenia odmawia się przyznania stypendium socjalnego.*** Art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r ustawy o pomocy społecznej (Dz.U. z 2004 r. Nr 64 poz. 593, z późn. zm.)** Na podstawie art. 88 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668, z późn. zm.)Sugerujemy ww. studentom wcześniejsze zgłaszanie się do ośrodka pomocy rodziny właściwego dla miejsca zamieszkania, ponieważ przewidywany czas na uzyskanie takiego zaświadczenia może trwać dłużej.
 6. Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania/wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy (Zał. nr 2 do Regulaminu) - może (nie musi) złożyć student, który po otrzymaniu decyzji stypendialnej zrzeka się prawa do wniesienia odwołania/wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

 

Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29.07.2021 r. w sprawie wysokości dochodu za rok 2020 z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (rok akad. 2021/2022)

OBWIESZCZENIE PREZESA GUS z dnia 22 września 2021 r. w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach   rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2020 r. 

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (rok akademicki 2021/2022) z dnia 22 września 2021 r. w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2020 r. Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 333) ogłasza się, że przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wynosił w 2020 r. 3819 zł.

 
Stypendium Rektora

 1. Wniosek o przyznanie stypendium Rektora (rok akad. 2022/2023) (format:  docx, rozmiar:  24 KB)


    

Stypendium dla osób niepełnosprawnych
 1. Wniosek o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych ( zał. nr 6 do Regulaminu) - obowiązuje od 01.03.2022 r.
 2. Oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku studiów (Zał. nr 1 do Regulaminu) - obowiązuje od 01.03.2022 r.
 3. Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania/wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy (Zał. nr 2 do Regulaminu) (format:  docx, rozmiar:  13,23 KB) - może (nie musi) złożyć  student, który po otrzymaniu decyzji stypendialnej zrzeka się prawa do wniesienia odwołania/wniosku o ponowne rozpatrzenie  sprawyStudent składający wniosek o przyznanie powyższego świadczenia zobowiązany jest z zapoznać się z treścią Klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych (Zał. nr 9 Regulaminu) (format:  docx, rozmiar:  14,20 KB)
 
Zapomoga
 1. Wniosek o przyznanie zapomogi - obowiązuje od 01.03.2022 r.
 2. Oświadczenie o niepobieraniu świadczeń stypendialnych na więcej niż jednym kierunku studiów (zał. nr 1 do Regulaminu) - obowiązuje od 01.03.2022 r.

 

 

Stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów
 • W związku z koniecznością zaopiniowania wniosków przez Dziekana Wydziału Elektrycznego ZUT w Szczecinie, ostateczny termin składania wniosków w dziekanacie upływa w pierwszym tygodniu października każdego roku akademickiego.