Stypendia dla studentów

Terminy

Terminy porządkowe składania wniosków - stypendium socjalne, specjalne i zapomogi

Student może złożyć wniosek o przyznanie stypendium socjalnego (w tym stypendium socjalnego o podwyższonej wysokości), stypendium specjalnego oraz zapomogi w każdym terminie.

Terminy porządkowe składania wniosków - stypendium rektora
Semestr zimowy

Przy złożeniu przez studenta wniosku wraz z kompletem dokumentów w Dziekanacie Wydziału do 16 października 2020 r. wypłata przyznanego na podstawie decyzji administracyjnej (wg listy rankingowej najlepszych studentów, tworzonej na podstawie złożonych wniosków) świadczenia nastąpi 23 listopada 2020 r. (z wyrównaniem za miesiąc październik).

Uwaga!

Po dniu 16.10.2020 r. są przygotowywane listy rankingowe stypendium Rektora.  Złożenie wniosku po dniu 16.10.2020 r. może skutkować niezamieszczeniem nazwiska studenta na liście rankingowej oraz nie przyznania stypendium Rektora.

Student składający wniosek, w którym przedstawia takie same osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe, jak w poprzednim semestrze, może dołączyć podanie o uznanie osiągnięć z poprzedniego semestru/roku w celu ich uznania bez powtórnego składania dokumentów potwierdzających ww. osiągnięcia.

Harmonogram wypłat stypendiów

 • 30.10.2020 r. (komplet dokumentów złożonych do 09.10.2020 r.) - dotyczy styp. innych niż stypendia rektora
 • 23.11.2020 r.
 • 14.12.2020 r.
 • 22.01.2021 r.
 • 22.02.2021 r.
 • 22.03.2021 r.
 • 22.04.2021 r.
 • 21.05.2021 r.
 • 22.06.2021 r.

Regulacje prawne

Druki do pobrania

Stypendium socjalne

 1. Oświadczenie o niepobieraniu świadczeń stypendialnych na więcej niż jednym kierunku studiów (Zał. nr 1 do Regulaminu) (DOCX, 14,64 KB)
 2. Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego (w tym socjalnego w zwiększonej wysokości) na formularzu składającym się z 3 stron
      (zał. nr 3 do Regulaminu):

   

 3. Oświadczenie do celów stypendialnych o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym (w roku ak. 2019/2020) (Zał. nr 4 do regulaminu) (DOCX, 17,79 KB)
 4. Oświadczenie o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców (Zał. nr 5 do Regulaminu) (DOCX, 12,35 KB)
 5. Dokumenty potwierdzające informacje zamieszczone we wniosku dotyczące sytuacji materialnej studenta (tzn. zaświadczenia z US, oświadczenia itd., zgodnie z Regulaminem świadczeń dla studentów ZUT). Studenci, którzy w roku akademickim 2019/2020 będą ubiegać się o stypendium socjalne, a ich miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 528 zł *, powinni dołączyć do wniosku zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej i swojej rodziny. Studentowi, który nie złoży ww. zaświadczenia odmawia się przyznania stypendium socjalnego.*** Art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r ustawy o pomocy społecznej (Dz.U. z 2004 r. Nr 64 poz. 593, z późn. zm.)** Na podstawie art. 88 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668, z późn. zm.)Sugerujemy ww. studentom wcześniejsze zgłaszanie się do ośrodka pomocy rodziny właściwego dla miejsca zamieszkania, ponieważ przewidywany czas na uzyskanie takiego zaświadczenia może trwać dłużej.
 6. Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania/wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy (Zał. nr 2 do Regulaminu) - może (nie musi) złożyć student, który po otrzymaniu decyzji stypendialnej zrzeka się prawa do wniesienia odwołania/wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

 

Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21.07.2020 r. w sprawie wysokości dochodu za rok 2019 z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (rok akad. 2020/2021)

OBWIESZCZENIE PREZESA GUS z dnia 23 września 2020 r. w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach   rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2019 r. 

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (rok akademicki 2020/2021) z dnia 23 września 2020 r. w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2019 r. Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 333) ogłasza się, że przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wynosił w 2019 r. 3244 zł.

 
Stypendium Rektora

 1. Wniosek o przyznanie stypendium Rektora (rok akad. 2020/2021)

   


    

Stypendium dla osób niepełnosprawnych
 1. Wniosek o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych ( zał. nr 6 do Regulaminu)
 2. Oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku studiów (Zał. nr 1 do Regulaminu) (DOCX, 14,64 KB)
 3. Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania/wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy (Zał. nr 2 do Regulaminu) (DOCX, 13,23 KB) - może (nie musi) złożyć  student, który po otrzymaniu decyzji stypendialnej zrzeka się prawa do wniesienia odwołania/wniosku o ponowne rozpatrzenie  sprawyStudent składający wniosek o przyznanie powyższego świadczenia zobowiązany jest z zapoznać się z treścią Klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych (Zał. nr 9 Regulaminu) (DOCX, 14,20 KB)
 
Zapomoga

 1. Wniosek o przyznanie zapomogi (od 18.04.20). (wniosek o przyznanie zapomogi będący zał. nr 8 do Regulaminu nie obowiązuje do odwołania)

Stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów
 • W związku z koniecznością zaopiniowania wniosków przez Dziekana Wydziału Elektrycznego ZUT w Szczecinie, ostateczny termin składania wniosków w dziekanacie upływa w dniu 11.10.2019 r.