Zasady rekrutacji - Studia II stopnia

Zasady rekrutacji na studia drugiego stopnia (stacjonarne i niestacjonarne)

Na studia drugiego stopnia może być przyjęta osoba, która posiada dyplom ukończenia studiów inżynierskich oraz spełnia poniższe kryteria.

Postępowanie kwalifikacyjne na studia drugiego stopnia odbędzie się na podstawie rankingu, z tym, że w pierwszej kolejności przyjmowani są kandydaci po ukończeniu tego samego kierunku studiów, w następnej – kandydaci po innym kierunku studiów.

Dla kandydatów – absolwentów tego samego kierunku studiów, podstawą kwalifikacji na studia drugiego stopnia będzie ocena wpisana do dyplomu ukończonych studiów (pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich). W przypadku gdy kryterium to okaże się niewystarczające, brana będzie pod uwagę średnia ocen ze studiów określona przez uczelnię wydającą dyplom.

Dla kandydatów – absolwentów innych kierunków studiów, którzy osiągnęli porównywalne efekty kształcenia z zakresu wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych do tych, jakie wymagane są od absolwentów tego samego kierunku studiów (na który się ubiegają) - podstawą kwalifikacji na studia drugiego stopnia będą te same kryteria, jak dla kandydatów tego samego kierunku studiów. Wykaz kierunków studiów lub dziedzin, dyscyplin naukowych, których absolwenci osiągnęli porównywalne efekty kształcenia do kierunku studiów, o który się ubiegają podaje się do publicznej wiadomości na stronach internetowych uczelni na dwa miesiące przed rozpoczęciem rekrutacji.

Dla kandydatów – absolwentów pozostałych kierunków studiów, podstawą kwalifikacji będzie: pozytywny wynik testu kwalifikacyjnego oraz ocena wpisana do dyplomu ukończenia studiów (pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich). W przypadku gdy kryterium to okaże się niewystarczające, brana będzie pod uwagę średnia ocen ze studiów określona przez uczelnię wydająca dyplom. 

 

 

 Proces kwalifikowania kandydata na studia

Kandydat rejestruje się w Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK) deklarując chęć studiowania na wybranym przez siebie kierunku/ kierunkach studiów prowadzonych w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie. Kandydat, chcąc zarejestrować się w IRK, oświadcza, że zapoznał się z klauzulą informacyjną.

Kandydat z listy zakwalifikowanych do przyjęcia na studia zobowiązany jest do złożenia w określonym terminie kompletu dokumentów w siedzibie odpowiedniej komisji rekrutacyjnej – niewywiązanie się z tego obowiązku powoduje usunięcie kandydata z listy zakwalifikowanych do przyjęcia na studia. Usunięcie kandydata z listy zakwalifikowanych do przyjęcia na studia skutkuje wprowadzeniem na tę listę kandydata następnego w kolejności z listy kandydatów rezerwowych. Kandydat z listy rezerwowych wprowadzony na listę kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia zobowiązany jest do złożenia w określonym terminie kompletu dokumentów w siedzibie odpowiedniej komisji rekrutacyjnej – niewywiązanie się z tego obowiązku powoduje usunięcie kandydata z listy zakwalifikowanych do przyjęcia na studia.

Dokumenty kandydatów złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Dopuszcza się przesłanie kompletu dokumentów pocztą (decyduje data stempla pocztowego).

Po złożeniu przez kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia kompletu dokumentów zostaną oni wpisani na listę studentów przez odpowiednią komisję rekrutacyjną zgodnie z kolejnością ustaloną w postępowaniu rekrutacyjnym, w ramach planowanego limitu miejsc na danym kierunku, formie i stopniu studiów.

W przypadku gdy kandydat na studia jest studentem na danym kierunku, poziomie i formie studiów ZUT nie może ponownie ubiegać się o przyjęcie na ten sam kierunek, poziom i formę studiów. Kandydat ten może uczestniczyć w rekrutacji na powyższy kierunek w przypadku, gdy procedura jego skreślenia zakończyła się lub zrezygnował pisemnie ze studiów lub złożył oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania od skreślenia z listy studentów.

 

Pliki do pobrania