Wymagane dokumenty od kandydatów na studia II stopnia (magisterskie)

Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia na studia drugiego stopnia w wyniku postępowania rekrutacyjnego, zobowiązany jest złożyć w siedzibie wydziałowej komisji rekrutacyjnej następujący komplet dokumentów:

  1. ankieta osobowa – formularza podania na studia z podpisem kandydata (wydruk z Internetowego Systemu Rekrutacji ISR);
  2. kserokopia dyplomu ukończenia studiów inżynierskich lub magisterskich – oryginał do wglądu wydziałowej komisji rekrutacyjnej, ewentualnie zaświadczenie z uczelni o numerze posiadanego dyplomu oraz kserokopia suplementu lub wypisu z przebiegu studiów;
  3. zaświadczenie o średniej ocen z toku studiów - w przypadku gdy brak takiej informacji w suplemencie lub indeksie);
  4. indeks lub wyciąg z indeksu potwierdzony przez macierzystą uczelnię – w przypadku kandydata nieposiadającego suplementu;
  5. zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie lekarza medycyny pracy, stwierdzające brak przeciwwskazań u kandydata do podjęcia studiów na obranym kierunku, zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami Ministerstwa Zdrowia (o ile jest na danym kierunku wymagane);
  6. aktualna kolorowa fotografia spełniająca wymagania zdjęcia do dowodu osobistego (podpisana: imieniem, nazwiskiem i nr PESEL) oraz dodatkowo wersja elektroniczna zdjęcia, którą należy przesłać przez ISR;
  7. dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej na rachunek bankowy wygenerowany z ISR;
  8. oświadczenie o gotowości podjęcia studiów (wydruk z ISR);
  9. zaświadczenie złożenia kompletu dokumentów (wydruk z ISR);
  10. dokument tożsamości (do wglądu komisji rekrutacyjnej.