Wymagane dokumenty od kandydatów na studia II stopnia (magisterskie)

Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia na studia drugiego stopnia w wyniku postępowania rekrutacyjnego, zobowiązany jest złożyć w siedzibie wydziałowej komisji rekrutacyjnej następujący komplet dokumentów:

  • ankietę osobową – formularza podania na studia z podpisem kandydata (wydruk z Internetowej Rekrutacji Kandydatów IRK);
  • kserokopię dyplomu ukończenia studiów (inżynierskich lub magisterskich) -oryginał do wglądu komisji rekrutacyjnej oraz kserokopię suplementu lub wypisu z przebiegu studiów lub zaświadczenie o ukończeniu studiów zwierające informacje o poziomie, kierunku i profilu studiów, uzyskanym tytule zawodowym i słownie określonym wyniku ukończenia studiów;
  •  zaświadczenie o średniej ocen z toku studiów – w przypadku, gdy brak takiej informacji w suplemencie lub indeksie;
  •  indeks lub wyciąg z indeksu potwierdzony przez macierzystą uczelnię – w przypadku kandydata nieposiadającego suplementu;
  • aktualną kolorową fotografię spełniającą wymagania zdjęcia do dowodu osobistego (podpisaną: imieniem, nazwiskiem i nr PESEL) oraz dodatkowo wersję elektroniczna zdjęcia, którą należy przesłać przez IRK;
  • zaświadczenie złożenia kompletu dokumentów (wydruk z IRK).