Teleinformatyka

Absolwent studiów drugiego stopnia unikatowego w skali kraju kierunku „Teleinformatyka” jest przygotowany do twórczego rozwiązywania problemów technicznych z zakresu zastosowań rozwiązań teleinformatycznych w pokrewnych dziedzinach wiedzy. W szczególności dotyczy to sieci informatycznych oraz urządzeń mobilnych, a także dedykowanych rozwiązań programistycznych. W zależności od wybranej specjalności absolwent posiada pogłębioną wiedzę i umiejętności z zakresu nowoczesnych rozwiązań sieciowych i mobilnych stosowanych w różnych gałęziach przemysłu i nauki lub technik biomedycznych oraz fotonicznych.

Absolwent studiów magisterskich, dzięki szczególnie pożądanej na rynku pracy wiedzy i umiejętnościom z zakresu zastosowań informatyki, jest przygotowany do podjęcia wyzwań współczesnego świata techniki oraz kreowania postępu technicznego w takich sferach jak robotyka, automatyka, telemedycyna, multimedia, telekomunikacja, czy też szeroko rozumiane usługi oraz zarządzanie itp.

Absolwent jest przygotowany do pełnienia kierowniczych ról w projektach z zakresu m.in.:

 • aplikacji internetowych oraz mobilnych,
 • systemów transmisji danych, w tym multimedialnych,
 • projektowaniu i eksploatacji sieci teleinformatycznych,
 • tworzeniu rozwiązań sprzętowo-programowych dla potrzeb nowoczesnej telekomunikacji,
 • usług teleinformatycznych i sieciowych,
 • zastosowań informatyki w dziedzinach pokrewnych, w szczególności związanych z automatyką i robotyką

Zdobyta przez absolwenta studiów II stopnia na kierunku Teleinformatyka wiedza i umiejętności predestynują go także do podjęcia studiów III stopnia i uzyskania stopnia doktora nauk technicznych z zakresu pokrewnych dyscyplin naukowych.

Elementy programu kształcenia dla kierunku Teleinformatyka zgodne z Krajowymi Ramami Kwalifikacji

Cel ogólny

Nadrzędnym celem jest zapewnienie wysokiego standardu kształcenia magistra inżyniera teleinformatyki, dzięki któremu każdy absolwent uzyska wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne pozwalające na rozwiązywanie złożonych zadań inżynierskich, sprostanie oczekiwaniom współczesnej gospodarki opartej na wiedzy, umożliwiające pracę na stanowiskach kierowniczych oraz umożliwiające kontynuowanie nauki na III stopniu studiów technicznych. Cel ten dobrze wpisuje się w Długookresową Strategię Rozwoju Kraju do roku 2030 „Trzecia fala nowoczesności”, zwłaszcza uwzględniając jej cel 5 – Stworzenie Polski Cyfrowej, oraz w oczekiwania rynku pracy, według których w najbliższych latach najbardziej poszukiwanymi pracownikami będą programiści wyspecjalizowani w aplikacjach mobilnych, narzędziach biznesowych oraz systemach przemysłowych.

Cele szczegółowe

 • C1. Przygotowanie absolwenta posiadającego poszerzoną i pogłębioną wiedzę oraz umiejętności z zakresu zagadnień teoretycznych, technicznych i systemowych związanych z transmisją danych i zastosowaniami teleinformatyki w pokrewnych obszarach nauki i techniki, m.in. związanych z technikami diagnostycznymi, robotycznymi, multimedialnymi, fotonicznymi oraz biomedycznymi.
 • C2. Przygotowanie absolwenta posiadającego zaawansowaną wiedzę i umiejętności z zakresu akwizycji, przetwarzania i analizy danych oraz sygnałów i obrazów.
 • C3. Przygotowanie absolwenta posiadającego zaawansowaną wiedzę i umiejętności z zakresu zastosowania systemów teleinformatycznych w realizacji zadań i usług na potrzeby nowoczesnego społeczeństwa informacyjnego.
 • C4. Przygotowanie absolwenta posiadającego wiedzę i umiejętności w zakresie doboru narzędzi matematycznych oraz rozwiązań sprzętowo-programowych właściwych dla złożonych zagadnień z zakresu teleinformatyki i pokrewnych obszarów techniki.
 • C5. Przygotowanie absolwenta posiadającego umiejętności realizacji zadań badawczych z zakresu sieci i systemów teleinformatycznych i ich zastosowań.
 • C6. Przygotowanie absolwenta posiadającego umiejętności korzystania z nabytej wiedzy w życiu zawodowym w tym na stanowiskach kierowniczych, komunikowania się z otoczeniem w miejscu pracy, aktywnego uczestniczenia w pracy grupowej, kierowania podległymi sobie pracownikami, podejmowania samodzielnej działalności gospodarczej oraz radzenia sobie z problematyką prawną i ekonomiczną.
 • C7. Przygotowanie absolwenta znającego język obcy na poziomie biegłości B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umiejącego posługiwać się – w podstawowym zakresie – językiem zawodowym.

Efekty kształcenia, plany studiów i sylabusy przedmiotów

Efekty kształcenia, sylabusy i plany studiów stacjonarnych rozpoczynających się od roku 2023/2024.