Harmonogram rekrutacji na studia I stopnia (inżynierskie)

UWAGA! W związku z przesunięciem terminów egzaminów maturalnych, harmonogram postępowania rekrutacyjnego na studia w ZUT w Szczecinie również ulegnie zmianie. Informacje na ten temat zostaną zamieszczone na stronach internetowych uczelni niezwłocznie po podjęciu stosownych decyzji.

 

Terminarz rekrutacji na studia I stopnia rozpoczynającej się od semestru zimowego roku akademickiego 2020/2021

Rekrutacja w I terminie

studia stacjonarne

rejestracja internetowa 18.05. - 08.07.2020 
ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia oraz list kandydatów rezerwowych 10.07.2020 
składanie kompletu dokumentów przez kandydatów 1321.07.2020
ogłoszenie list kandydatów przyjętych na studia oraz zakwalifikowanych do przyjęcia (z list rezerwowych) i list kandydatów rezerwowych 24.07.2020 
składanie dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia z list rezerwowych 2429.07.2020
ogłoszenie wyników rekrutacji31.08.2020

studia niestacjonarne

rejestracja internetowa 18.05.25.08.2020
ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia oraz list kandydatów rezerwowych27.08.2020
składanie kompletu dokumentów przez kandydatów 27.08.04.09.2020
ogłoszenie list kandydatów przyjętych na studia07.09.2020
ogłoszenie wyników rekrutacji 11.09.2020
Rekrutacja w II terminie

W przypadku gdy liczba kandydatów przyjętych na studia w pierwszym terminie rekrutacji nie wyczerpie limitu przyjęć na dany kierunek studiów, przewodniczący Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej na wniosek wydziałowych komisji rekrutacyjnych podejmuje decyzję o ogłoszeniu drugiego terminu rekrutacji. Rekrutacja w drugim terminie zostanie ogłoszona w Internecie i publikatorach oraz na tablicach ogłoszeń Uczelni w przypadku studiów:  

pierwszego stopnia stacjonarne do 31.07.2020 
pierwszego stopnia niestacjonarne do 11.09.2020

W rekrutacji w drugim terminie przyjęcia na studia odbywają się zgodnie z kolejnością składania przez kandydatów kompletu dokumentów, po uprzednim zarejestrowaniu się w Internetowym Systemie Rekrutacji.

rejestracja internetowado 27.09.2020
składanie kompletu dokumentów przez kandydata do 28.09.2020 
ogłoszenie wyników rekrutacji 30.09.2020