Teleinformatyka

Obserwując rozwój technik informatycznych i telekomunikacyjnych w ostatnim dziesięcioleciu nie sposób nie zauważyć postępującego zbliżenia tych dziedzin. Jest to szczególnie widoczne w zakresie zastosowań sieci informatycznych oraz urządzeń mobilnych. Postępująca informatyzacja systemów telekomunikacyjnych oraz stosowanie zaawansowanych metod informatycznych w wielu systemach techniki wymagają wykształcenia specjalistów posiadających specyficzną wiedzę z zakresu zastosowań informatyki, ze szczególnym uwzględnieniem telekomunikacyjnych urządzeń mobilnych, czyli specjalistów w zakresie teleinformatyki. Nowy kierunek, unikatowy w skali kraju, został stworzony z myślą o przygotowaniu takich właśnie specjalistów, potrafiących wykorzystać szeroką wiedzę z informatyki w połączeniu z umiejętnością jej zastosowania w różnych obszarach życia i techniki, takich jak automatyka, medycyna, metrologia, multimedia, telekomunikacja, usługi, zarządzanie itp. Zapewnia on wykształcenie z zakresu zagadnień informatyki stosowanej i przemysłowej, inżynierii internetowej, baz danych i sieci teleinformatycznych (w których końcowym odbiorcą danych są zarówno urządzenia informatyczne, jak i człowiek), sieci multimedialnych (ze szczególnym uwzględnieniem technik dostępu do usług szerokopasmowych), prowadzenia działalności gospodarczej przy użyciu nowoczesnych technik elektronicznych i bezprzewodowych (e-business, m-business). Nowoczesną bazę naukowo-dydaktyczną dla kierunku Teleinformatyka na Wydziale Elektrycznym stanowi m.in. współfinansowane ze środków Unii Europejskiej Laboratorium Technologii Teleinformatycznych i Fotoniki, a także zespół specjalistycznych laboratoriów stanowiących zaplecze naukowo-dydaktyczne z zakresu multimediów (w tym m.in. studio telewizji cyfrowej oraz cyfrowe laboratoria przetwarzania dźwięku i obrazu). Wybierając studia I stopnia na kierunku Teleinformatyka, dzięki znajomości problemów informatyki stosowanej zdobędziesz wiedzę i umiejętności praktyczne, które umożliwią pracę:

 • przy tworzeniu aplikacji internetowych oraz dla urządzeń mobilnych,
 • przy tworzeniu systemów transmisji danych, w tym multimedialnych,
 • przy projektowaniu i eksploatacji sieci teleinformatycznych,
 • u operatorów sieci telekomunikacyjnych,
 • w firmach produkujących sprzęt informatyczny, w tym dla potrzeb nowoczesnej telekomunikacji,
 • w sferze usług teleinformatycznych,
 • w szeroko rozumianej działalności inżynierskiej w różnych obszarach zastosowań teleinformatyki.

W czasie studiów zapoznasz się m.in. z technikami programowania aplikacji mobilnych oraz internetowych i systemów wbudowanych, administracją sieciami teleinformatycznymi, kryptografią i bezpieczeństwem systemów teleinformatycznych, metodami sztucznej inteligencji, zastosowaniami sieci sensorowych i układów MEMS, transmisjami multimedialnymi, inżynierią ruchu w sieciach teleinformatycznych, a także implementacją usług sieciowych. W toku studiów będziesz miał również możliwość poznać m.in. systemy wideokonferencji, techniki wizyjne, metody przetwarzania sygnałów i obrazów, transmisje bezprzewodowe oraz światłowodowe, przemysłowe zastosowania teleinformatyki, a także jej wykorzystanie w Inteligentnych Systemach Transportowych, telemedycynie czy zdalnym sterowaniu urządzeń. Po ukończeniu studiów I stopnia na kierunku Teleinformatyka będziesz przygotowany do podjęcia studiów II stopnia i uzyskania tytułu magistra inżyniera na tym samym lub pokrewnym kierunku studiów.

Elementy programu kształcenia dla kierunku Teleinformatyka zgodne z Krajowymi Ramami Kwalifikacji

Cel ogólny

Nadrzędnym celem jest zapewnienie wysokiego standardu kształcenia na poziomie inżynierskim, dzięki któremu każdy absolwent studiów pierwszego stopnia kierunku Teleinformatyka uzyska wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne pozwalające na sprostanie oczekiwaniom współczesnej gospodarki opartej na wiedzy oraz umożliwiające kontynuowanie nauki na II stopniu studiów technicznych. Cel ogólny łączy się ze „Strategią i Misją Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie do roku 2020”, zapewniając przygotowanie światłych i świadomych swej roli w Polsce, Europie i świecie elit intelektualnych, zdolnych przyjąć i podjąć w przyszłości zadania kształtowania postaw patriotyzmu, humanizmu i tolerancji. W sposób szczególny cel wiąże się z celem szczegółowym 1.2.1 Strategii: Realizacja programu „Aktywny Student” oraz z celami szczegółowymi 3.1.1.a Wdrożenie Krajowych Ram Kwalifikacji. Jednocześnie cel ogólny kształcenia na kierunku Teleinformatyka łączy się ze strategią rozwoju Polski do roku 2030, Kluczowy projekt II.4 podpunkt e: Uzupełnienie kształcenia na poziomie wyższym o współpracę z sektorem gospodarki w dwóch wymiarach: dopasowania oferty uczelni do rynku pracy oraz zwiększenia liczby studentów i doktorantów na studiach przyrodniczych i ścisłych oraz inżynieryjnych.

Cele szczegółowe

 • C1. Przygotowanie absolwenta posiadającego wiedzę i umiejętności w zakresie projektowania, administracji i diagnostyki systemów oraz sieci teleinformatycznych, a także konfiguracji urządzeń wchodzących w ich skład z uwzględnieniem aspektów bezpieczeństwa, orientującego się w trendach rozwojowych w obszarze teleinformatyki.
 • C2. Przygotowanie absolwenta posiadającego wiedzę i umiejętności w zakresie programowania w szczególności aplikacji sieciowych, w tym internetowych oraz urządzeń mobilnych.
 • C3. Przygotowanie absolwenta posiadającego wiedzę w zakresie zasad działania i umiejętności stosowania urządzeń elektronicznych w systemach teleinformatycznych.
 • C4. Przygotowanie absolwenta posiadającego wiedzę w zakresie systemów operacyjnych oraz architektury systemów komputerowych i urządzeń mobilnych, a także umiejętności jej praktycznego wykorzystania.
 • C5. Przygotowanie absolwenta posiadającego wiedzę i umiejętności w zakresie transmisji multimedialnych oraz wykorzystania interfejsów i protokołów komunikacyjnych.
 • C6. Przygotowanie absolwenta posiadającego umiejętności korzystania z nabytej wiedzy w życiu zawodowym, rozumiejącego konieczność dokształcania się oraz upowszechniania zdobytej wiedzy i umiejętności, posiadającego umiejętności aktywnego uczestniczenia w pracy grupowej i kierowania podległymi sobie pracownikami, podejmowania samodzielnej działalności gospodarczej oraz radzenia sobie z problematyką prawną i ekonomiczną.
 • C7. Przygotowanie absolwenta znającego język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umiejącego posługiwać się – w podstawowym zakresie – językiem zawodowym.

Efekty kształcenia, plany studiów i sylabusy przedmiotów

Efekty kształcenia, sylabusy i plany studiów stacjonarnych rozpoczynających się od roku 2023/2024