Automatyka i Robotyka

Charakterystyka kierunku

Wybierając studia I stopnia na kierunku Automatyka i Robotyka zdobędziesz wiedzę i umiejętności praktyczne, która umożliwią pracę wszędzie tam, gdzie:

 • zautomatyzowane i zrobotyzowane procesy technologiczne wymagają wsparcia automatyków i robotyków,
 • projektowane, budowane i stosowane są nowoczesne maszyny i urządzenia,
 • działalność człowieka wspiera sztuczna inteligencja i inżynieria wiedzy,
 • komputery sterują produkcją lub wspomagają procesy podejmowania decyzji.

Zdobędziesz wykształcenie z zakresu analizy sygnałów, informatyki, regulacji automatycznej, algorytmów decyzyjnych, metod sztucznej inteligencji, mechaniki, elektroniki, techniki mikroprocesorowej i inżynierii komputerowej, które umożliwi efektywną współpracę ze specjalistami innych dziedzin takich jak np. elektronika i telekomunikacja, informatyka, inżynieria komputerowa, mechanika i technologia mechaniczna, chemia procesowa, zarządzanie i organizacja produkcji.

Po ukończeniu studiów I stopnia na kierunku Automatyka i Robotyka jesteś przygotowany do podjęcia studiów II stopnia i uzyskania tytułu magistra inżyniera na tym samym kierunku lub pokrewnym.

Elementy programu kształcenia dla kierunku Automatyka i Robotyka zgodne z Krajowymi Ramami Kwalifikacji

Cel ogólny

Nadrzędnym celem jest zapewnienie wysokiego standardu kształcenia na poziomie inżynierskim, dzięki któremu każdy absolwent studiów pierwszego stopnia kierunku Automatyka i Robotyka uzyska wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne pozwalające na sprostanie oczekiwaniom współczesnej gospodarki opartej na wiedzy oraz umożliwiające kontynuowanie nauki na II stopniu studiów technicznych.

Cel ogólny łączy się ze Strategią i Misją Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie do roku 2020 zapewniając przygotowanie światłych i świadomych swej roli w Polsce, Europie i świecie elit intelektualnych, zdolnych przyjąć i podjąć w przyszłości zadania kształtowania postaw patriotyzmu, humanizmu i tolerancji. W sposób szczególny cel wiąże się z celem szczegółowym 1.2.1 strategii: Realizacja programu „Aktywny Student” oraz z celami szczegółowymi 3.1.1.a Wdrożenie Krajowych Ram Kwalifikacji.

Jednocześnie cel ogólny kształcenia na kierunku Automatyka i Robotyka łączy się ze strategią rozwoju Polski do roku 2030, Kluczowy projekt II.4 podpunkt e: Uzupełnienie kształcenia na poziomie wyższym o współpracę z sektorem gospodarki w dwóch wymiarach: dopasowania oferty uczelni do rynku pracy oraz zwiększenia liczby studentów i doktorantów na studiach przyrodniczych, ścisłych i technicznych.

Cele szczegółowe

 • C1. Przygotowanie absolwenta posiadającego wiedzę i umiejętności pozwalające na wykorzystywanie teorii sterowania, informatyki, metrologii, elektrotechniki i elektroniki analogowej i cyfrowej, analizy sygnałów i metod sztucznej inteligencji do projektowania oraz eksploatacji układów automatyki i robotyki przemysłowej.
 • C2. Przygotowanie absolwenta posiadającego wiedzę i umiejętności w zakresie opisu i identyfikacji właściwości sterowanych procesów.
 • C3. Przygotowanie absolwenta posiadającego wiedzę i umiejętności w zakresie stosowania technik komputerowych do projektowania układów automatycznego sterowania, diagnostyki, wizualizacji i nadzoru różnorodnych procesów technologicznych.
 • C4. Przygotowanie absolwenta posiadającego wiedzę i umiejętności w zakresie projektowania i eksploatacji programowalnych i komputerowych układów automatyki, orientującego się w trendach rozwojowych w tym zakresie.
 • C5. Przygotowanie absolwenta umiejącego zrobotyzować proste procesy technologiczne poprzez dobranie odpowiedniego typu robota oraz układu i metod sterowania nim, a także napisanie programu sterowania, który zintegruje robota z innymi układami automatyki i otoczeniem.
 • C6. Przygotowanie absolwenta posiadającego umiejętności korzystania z nabytej wiedzy w życiu zawodowym, rozumiejącego konieczność dalszego, ciągłego dokształcania się, upowszechniania zdobytej wiedzy i umiejętności w swoim w miejscu pracy, aktywnego uczestniczenia w pracy grupowej, kierowania podległymi sobie pracownikami, podejmowania samodzielnej działalności gospodarczej oraz radzenia sobie z problematyką prawną i ekonomiczną.
 • C7. Przygotowanie absolwenta znającego język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umiejącego posługiwać się – w podstawowym zakresie – językiem zawodowym.

 Efekty kształcenia, plany studiów i sylabusy przedmiotów

Efekty kształcenia, sylabusy i plany studiów stacjonarnych rozpoczynających się od roku 2023/2024