Zasady rekrutacji - Studia I stopnia

Zasady rekrutacji na studia pierwszego stopnia (stacjonarne i niestacjonarne)

 

Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest oddzielnie na każdą formę studiów (studia stacjonarne lub studia niestacjonarne) oraz poziom kształcenia (studia pierwszego lub drugiego stopnia). Kandydat może brać udział w kilku postępowaniach rekrutacyjnych, każdorazowo wnosząc opłatę rekrutacyjną. Kandydat może w ramach każdego z postępowań rekrutacyjnych wskazać maksymalnie trzy kierunków studiów, szeregując je w kolejności: od najbardziej do najmniej preferowanego.

 

Podstawą przyjęcia na studia pierwszego stopnia w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie na rok akademicki 2022/2023 będą wyniki pisemnego egzaminu:

a)    maturalnego (świadectwo wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną),

b)   dojrzałości (świadectwo wydane przez dyrektora szkoły),

c)    matury międzynarodowej IB (maturę międzynarodową potwierdza dyplom IB – International Baccalaureate wydany przez organizację International Baccalaureate Organization z siedzibą w Genewie),

d)   matury europejskiej EB (maturę europejską European Baccalaureate potwierdza dyplom EB wydawany przez Szkoły Europejskie zgodnie z Konwencją o Statusie Szkół Europejskich sporządzoną w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r.),

e)    świadectwa ukończenia szkoły średniej uzyskanego za granicą uprawniającego do ubiegania się do przyjęcia na studia wyższe.

 Kandydatom, którzy legitymują się świadectwem egzaminu maturalnego świadectwo wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną będzie obliczona według wzoru: 

 

LP = 0,45•A•W + 0,1•B•W + 0,1•C•W + 0,25•D•X+0,1E

 

Dla kandydatów którzy legitymują się:

  • świadectwem egzaminu maturalnego (świadectwo wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną),
  • dyplomem matury miedzynarodowej IB - International Baccalaureate
  • dyplomem matury europejskiej EB
  • świadectwem egzaminu maturalnego (świadectwo wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną) oraz dyplomem zawodowym potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie nauczanym na poziomie technika (dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe),
  • świadectwem egzaminu maturalnego (świadectwo wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną) oraz dyplomem zawodowym w zawodzie nauczanym na poziomie technika (dyplom zawodowy),

wprowadzone we wzorze symbole oznaczają liczbę punktów [%] uzyskanych przez kandydata z przedmiotów maturalnych oraz uzyskanych na egzaminie zawodowym: A – matematyka – poziom podstawowy lub rozszerzony, B – przedmiot dodatkowy – poziom podstawowy lub rozszerzony,  C – język polski – poziom podstawowy lub rozszerzony, D – język obcy (nowożytny) – poziom podstawowy lub rozszerzony. E - średnia arytmetyczna z wyników egzaminów zawodowych Wartości współczynników W oraz X wynoszą:  W = 1,0 – dla poziomu podstawowego oraz 1,5 – dla poziomu rozszerzonego X= 1,0 – dla poziomu podstawowego; 1,5 – dla poziomu rozszerzonego oraz 1,7 – dla klasy dwujęzycznej

 

W przypadku gdy kandydat nie zdawał egzaminu maturalnego z któregoś z wyżej wymienionych przedmiotów, nie dyskwalifikuje go to z postępowania kwalifikacyjnego (otrzymuje 0 punktów za ten przedmiot).

Kandydat wpisuje do Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK) wszystkie uzyskane wyniki z egzaminu maturalnego (część pisemna), natomiast system wylicza najkorzystniejszą dla kandydata liczbę punktów (LP). Ten sam przedmiot maturalny może być uwzględniany dwa razy we wzorze, pod warunkiem, że kandydat zdawał go na dwóch różnych poziomach: podstawowym i rozszerzonym. O przyjęciu na studia w ramach planowanego limitu miejsc na danym kierunku i formie studiów decyduje liczba uzyskanych punktów (LP).

 

Dla kandydatów, którzy legitymują się:

  • świadectwem egzaminu dojrzałości,
  • świadectwem egzaminu dojrzałości oraz dyplomem uzyskania tytułu zawodowego, wprowadzone we wzorze symbole oznaczają liczbę punktów wynikających z ocen uzyskanych przez kandydata na egzaminie dojrzałości oraz uzyskanych na egzaminie zawodowym:

A – matematyka lub biologia lub chemia lub fizyka
B – przedmiot dodatkowy
C – język polski
D – język obcy (nowożytny)
E - wynik egzaminu zawodowego lub średnia z tych wyników (jeżeli dotyczy)

Wartości współczynników W oraz X wynoszą: 
W = 1,0
X= 1,0

 W przypadku gdy kandydat nie zdawał egzaminu maturalnego z któregoś z przedmiotów, nie dyskwalifikuje go to z postępowania kwalifikacyjnego (otrzymuje 0 punktów za ten przedmiot). Kandydat, który nie legitymuje się dyplomem egzaminu zawodowego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie nauczanym na poziomie technika lub dyplomem egzaminu zawodowego w zawodzie nauczanym na poziomie technika, otrzymuje 0 punktów za ten egzamin.

Kandydat wpisuje do systemu rekrutacyjnego wszystkie uzyskane wyniki z egzaminu pisemnego, natomiast system wylicza najkorzystniejszą dla kandydata liczbę punktów (LP). Ten sam przedmiot maturalny może być uwzględniany dwa razy we wzorze, pod warunkiem że kandydat zdawał go na dwóch różnych poziomach: podstawowym i rozszerzonym.

W przypadku kandydata posiadającego oprócz świadectwa dojrzałości również zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, oceny przeliczane są na punkty zgodnie z zasadami zawartymi w dokumencie "Warunki, tryb, termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia oraz sposobu jej przeprowadzenia w ZUT na rok akademicki 2023/24" (dostępny poniżej). Natomiast uzyskane wyniki w postaci punktów [%] z danego przedmiotu/przedmiotów we wzorze stanowią iloczyn liczby punktów [%] i wartości odpowiedniego współczynnika W lub X.

O przyjęciu na studia w ramach planowanego limitu miejsc na danym kierunku i formie studiów decyduje liczba uzyskanych punktów (LP).
 

Proces kwalifikowania kandydata na studia

 

Kandydat rejestruje się w Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK) deklarując chęć studiowania na wybranym przez siebie kierunku/ kierunkach studiów prowadzonych w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie. Kandydat, chcąc zarejestrować się w IRK, oświadcza, że zapoznał się z klauzulą informacyjną.

Kandydat z listy zakwalifikowanych do przyjęcia na studia zobowiązany jest do złożenia w określonym terminie kompletu dokumentów w siedzibie odpowiedniej komisji rekrutacyjnej – niewywiązanie się z tego obowiązku powoduje usunięcie kandydata z listy zakwalifikowanych do przyjęcia na studia.

Usunięcie kandydata z listy zakwalifikowanych do przyjęcia na studia skutkuje wprowadzeniem na tę listę kandydata następnego w kolejności z listy kandydatów rezerwowych.

Kandydat z listy rezerwowych wprowadzony na listę kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia zobowiązany jest do złożenia w określonym terminie kompletu dokumentów w siedzibie odpowiedniej komisji rekrutacyjnej – niewywiązanie się z tego obowiązku powoduje usunięcie kandydata z listy zakwalifikowanych do przyjęcia na studia.

Dokumenty kandydatów złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Dopuszcza się przesłanie kompletu dokumentów pocztą (decyduje data stempla pocztowego).

Po złożeniu przez kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia kompletu dokumentów zostaną oni wpisani na listę studentów przez komisję rekrutacyjną zgodnie z kolejnością ustaloną w postępowaniu rekrutacyjnym, w ramach planowanego limitu miejsc na danym kierunku, formie i stopniu studiów.

W przypadku gdy kandydat na studia jest studentem na danym kierunku, poziomie i formie studiów ZUT nie może ponownie ubiegać się o przyjęcie na ten sam kierunek, poziom, formę studiów. Kandydat ten może uczestniczyć w rekrutacji na powyższy kierunek w przypadku, gdy procedura jego skreślenia zakończyła się lub zrezygnował pisemnie ze studiów lub złożył oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania od skreślenia z listy studentów.

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie zastrzega sobie prawo nieuruchamiania określonego kierunku, specjalności lub formy studiów w przypadku zbyt małej liczby kandydatów spełniających warunki przyjęcia na dany kierunek, specjalność lub formę studiów. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie zaproponuje tym kandydatom inny kierunek studiów, specjalność (w pierwszej kolejności w ramach wydziału, a w drugiej w ramach uczelni), na którym pozostały wolne miejsca.

Laureaci oraz finaliści olimpiad stopnia centralnego, a także laureaci konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich w procesie rekrutacji uzyskują maksymalną liczbę punktów i plasowani są na pierwszych miejscach list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia zgodnie z zasadami zawartymi w odpowiedniej uchwale senatu. 

 

 Pliki do pobrania

  •  Warunki, tryb, termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia oraz sposobu jej przeprowadzenia w ZUT na rok akademicki 2023/24 (plik pdf z podpisem (format:  pdf, rozmiar:  14,83 MB), plik Word (format:  docx, rozmiar:  105 kB), plik dostępny cyfrowo (format:  pdf, rozmiar:  625 kB))
  • Zasady przyjmowania na studia pierwszego stopnia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów konkursów międzynarodowych i ogólnopolskich w kolejnych latach: 2023/2024-2026/2027 (plik pdf z podpisem (format:  pdf, rozmiar:  6,60 MB), plik Word (format:  docx, rozmiar:  61 kB), plik dostępny cyfrowo (format:  pdf, rozmiar:  384 kB))
  • Przeliczanie na punkty ocen uzyskanych na świadectwach wydanych za granicą, stosowane w rekrutacji na studia pierwszego stopnia w roku akademickim 2023/24 w ZUT (plik pdf z podpisem (format:  pdf, rozmiar:  2,43 MB), plik Word (format:  docx, rozmiar:  40 kB), plik dostępny cyfrowo (format:  pdf, rozmiar:  320 kB))