Elektrotechnika

Charakterystyka kierunku

Absolwent studiów II stopnia na kierunku Elektrotechnika jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej na stanowiskach kierowniczych w zespołach projektujących, konstruujących, budujących i eksploatujących urządzenia, układy i systemy elektryczne z zakładach przemysłu elektrotechnicznego, a także innych wykorzystujących urządzenia zasilane energia elektryczną. Posiada on wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie doboru właściwych narzędzi matematycznych, informatycznych i elektronicznych do rozwiązywania problemów z zakresu szeroko pojętej elektrotechniki.

Zdobyta przez absolwenta studiów II stopnia na kierunku Elektrotechnika wiedza i umiejętności predestynują go także do podjęcia studiów III stopnia i uzyskania stopnia doktora nauk technicznych.

Elementy programu kształcenia dla kierunku Elektrotechnika zgodne z Krajowymi Ramami Kwalifikacji

Cel ogólny

Nadrzędnym celem jest zapewnienie wysokiego standardu kształcenia magistra inżyniera elektryka, dzięki któremu każdy absolwent uzyska wiedzę, umiejętności i kompetencje pozwalające na rozwiązywanie złożonych zadań inżynierskich, sprostanie oczekiwaniom współczesnej gospodarki opartej na wiedzy, umożliwiające pracę na stanowiskach kierowniczych oraz umożliwiające kontynuowanie nauki na III stopniu studiów technicznych.

Cel ogólny łączy się ze Strategią i Misją Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie do roku 2020 zapewniając przygotowanie światłych i świadomych swej roli w Polsce, Europie i świecie elit intelektualnych, zdolnych przyjąć i podjąć w przyszłości zadania kształtowania postaw patriotyzmu, humanizmu i tolerancji. W sposób szczególny cel wiąże się z celem szczegółowym 1.2.1 Strategii: Realizacja programu „Aktywny Student” oraz z celami szczegółowymi 3.1.1.a Wdrożenie Krajowych Ram Kwalifikacji.

 

Jednocześnie łączy się ze strategią rozwoju Polski do roku 2030, Kluczowy projekt II.4 podpunkt e: Uzupełnienie kształcenia na poziomie wyższym o współpracę z sektorem gospodarki w dwóch wymiarach: dopasowania oferty uczelni do rynku pracy oraz zwiększenia liczby studentów i doktorantów na studiach przyrodniczych i ścisłych oraz inżynieryjnych.

Cele szczegółowe

  • C1. Przygotowanie absolwenta posiadającego zaawansowaną i ugruntowaną wiedzę z zakresu projektowania, konstruowania, funkcjonowania i testowania złożonych urządzeń elektrycznych oraz komputerowych systemów pomiarowych i systemów sterowania cyfrowego.
  • C2. Przygotowanie absolwenta posiadającego wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie doboru właściwych narzędzi matematycznych, informatycznych i elektronicznych do rozwiązywania złożonych problemów z zakresu szeroko pojętej elektrotechniki.
  • C3. Przygotowanie absolwenta posiadającego wiedzę i umiejętności w zakresie projektowania maszyn i urządzeń elektrycznych oraz analizy złożonych systemów przekształcania energii elektrycznej.
  • C4. Przygotowanie absolwenta posiadającego wiedzę i umiejętności w zakresie zarządzania energią w systemach elektroenergetycznych, mającego orientację w najnowszych osiągnięciach w zakresie elektrotechniki.
  • C5. Przygotowanie absolwenta posiadającego umiejętności realizacji zadań badawczych oraz przygotowanego do kontynuacji nauki na III stopniu kształcenia.
  • C6. Przygotowanie absolwenta posiadającego umiejętności korzystania z nabytej wiedzy w życiu zawodowym w tym na stanowiskach kierowniczych, komunikowania się z otoczeniem w miejscu pracy, aktywnego uczestniczenia w pracy grupowej, kierowania podległymi sobie pracownikami, podejmowania samodzielnej działalności gospodarczej oraz radzenia sobie z problematyką prawną i ekonomiczną.
  • C7. Przygotowanie absolwenta znającego język obcy na poziomie biegłości B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umiejącego posługiwać się – w podstawowym zakresie – językiem zawodowym.

Efekty kształcenia, plany studiów i sylabusy przedmiotówhttp://www.krk.zut.edu.pl/wydzial-elektryczny/2022-2023/elektrotechnika-N2/

Efekty kształcenia, sylabusy i plany studiów niestacjonarnych rozpoczynających się od roku 2023/2024
Efekty kształcenia, sylabusy i plany studiów stacjonarnych rozpoczynających się od roku 2023/2024