Automatyka i Robotyka

Charakterystyka kierunku

Absolwent studiów drugiego stopnia kierunku Automatyka i Robotyka jest przygotowany do twórczego rozwiązywania problemów technicznych z zakresu szeroko rozumianej automatyki i robotyki oraz jej zastosowań w przemyśle i zarządzaniu. Zgodnie z ukończoną specjalnością absolwent dysponuje pogłębioną wiedzą teoretyczną i umiejętnościami praktycznymi związanymi ze stosowaniem nowoczesnych metod analizy i sterowania przebiegiem procesów przemysłowych z wykorzystaniem technik komputerowych, różnorodnych metod pomiaru i przetwarzania informacji z wykorzystaniem metod sztucznej inteligencji i systemów ekspertowych. Ma także wiedzę z zakresu optymalizacji różnorodnych procesów technologicznych i gospodarczych. Zdobyta podczas studiów wiedza i nabyte umiejętności praktyczne pozwalają absolwentom kierunku Automatyka i Robotyka uzyskać certyfikaty zaświadczające o przygotowaniu do wykorzystywania urządzeń automatyki oraz profesjonalnych pakietów oprogramowania znanych firm, z którymi Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie ma podpisaną umowę o współpracy.

Zdobyta przez absolwenta studiów II stopnia na kierunku Automatyka i Robotyka wiedza i umiejętności predestynują go także do podjęcia studiów III stopnia i uzyskania stopnia doktora nauk technicznych.

Elementy programu kształcenia dla kierunku Automatyka i Robotyka zgodne z Krajowymi Ramami Kwalifikacji

Cel ogólny

Nadrzędnym celem jest zapewnienie wysokiego standardu kształcenia magistra inżyniera automatyki i robotyki, dzięki któremu każdy absolwent uzyska wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne pozwalające na rozwiązywanie złożonych zadań inżynierskich, sprostanie oczekiwaniom współczesnej gospodarki opartej na wiedzy, umożliwiające pracę na stanowiskach kierowniczych oraz umożliwiające kontynuowanie nauki na III stopniu studiów technicznych.

Cel ogólny łączy się ze Strategią i Misją Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie do roku 2020 zapewniając przygotowanie światłych i świadomych swej roli w Polsce, Europie i świecie elit intelektualnych, zdolnych przyjąć i podjąć w przyszłości zadania kształtowania postaw patriotyzmu, humanizmu i tolerancji. W sposób szczególny cel wiąże się z celem szczegółowym 1.2.1 Strategii: Realizacja programu „Aktywny Student” oraz z celami szczegółowymi 3.1.1.a Wdrożenie Krajowych Ram Kwalifikacji.

Jednocześnie łączy się ze strategią rozwoju Polski do roku 2030, Kluczowy projekt II.4 podpunkt e: Uzupełnienie kształcenia na poziomie wyższym o współpracę z sektorem gospodarki w dwóch wymiarach: dopasowania oferty uczelni do rynku pracy oraz zwiększenia liczby studentów i doktorantów na studiach przyrodniczych i ścisłych oraz inżynieryjnych.

Cele szczegółowe

  • C1. Przygotowanie absolwenta posiadającego poszerzoną i pogłębioną wiedzę oraz umiejętności z zakresu projektowania i implementacji układów sterowania.
  • C2. Przygotowanie absolwenta posiadającego zawansowaną wiedzę i umiejętności z zakresu pomiarów, przetwarzania i analizy danych oraz sygnałów.
  • C3. Przygotowanie absolwenta posiadającego wiedzę i umiejętności z zakresu urządzeń wykonawczych oraz programowalnych urządzeń automatyki.
  • C4. Przygotowanie absolwenta posiadającego poszerzoną i pogłębioną wiedzę oraz umiejętności z zakresu robotyki.
  • C5. Przygotowanie absolwenta posiadającego wiedzę i umiejętności nadzoru procesów technologicznych i diagnostyki.
  • C6. Przygotowanie absolwenta posiadającego poszerzoną i pogłębioną wiedzę i umiejętności z zakresu modelowania i identyfikacji złożonych obiektów i procesów.
  • C7. Przygotowanie absolwenta posiadającego umiejętności realizacji zadań badawczych oraz przygotowanego do kontynuacji nauki na III stopniu kształcenia.
  • C8. Przygotowanie absolwenta posiadającego umiejętności korzystania z nabytej wiedzy w życiu zawodowym w tym na stanowiskach kierowniczych, komunikowania się z otoczeniem w miejscu pracy, aktywnego uczestniczenia w pracy grupowej, kierowania podległymi sobie pracownikami, podejmowania samodzielnej działalności gospodarczej oraz radzenia sobie z problematyką prawną i ekonomiczną.
  • C9. Przygotowanie absolwenta znającego język obcy na poziomie biegłości B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umiejącego posługiwać się – w podstawowym zakresie – językiem zawodowym.

Efekty kształcenia, plany studiów i sylabusy przedmiotów

Efekty kształcenia, sylabusy i plany studiów stacjonarnych rozpoczynających się od roku 2023/2024