Opłata rekrutacyjna

Wysokości opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia wyższe tzw. opłaty rekrutacyjne w roku akademickim 2021/2022 dla osób ubiegających się o przyjęcie na studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia wynosi 85 zł.

Laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego oraz laureaci konkursów międzynarodowych i ogólnopolskich ubiegający się o przyjęcie na studia na warunkach preferencyjnych są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej.

Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia wyższe wnosi jedną opłatę w ramach danej rekrutacji (wybierając maksymalnie trzy kierunki studiów), oddzielnie na każdą formę studiów (stacjonarne lub niestacjonarne) oraz poziom kształcenia (pierwszego lub drugiego stopnia). Np. jeżeli kandydat wybierze kierunki na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych – wpłaca dwie opłaty rekrutacyjne.

 

Zwrot opłaty rekrutacyjnej

Uczelnia dokonuje zwrotu opłaty rekrutacyjnej na pisemny wniosek kandydata - zaakceptowany przez prorektora ds. studenckich - w przypadku:

  • nieuruchomienia kierunku studiów,
  • wniesienia opłaty w wysokości wyższej niż 85 zł,
  • udokumentowanej nieobecności kandydata na teście kwalifikacyjnym.

Wniosek o zwrot opłaty rekrutacyjnej - podpisany przez kandydata - wraz z potwierdzeniem dowodu wpłaty należy złożyć w Dziale ds. Studenckich w terminie:

  • do 31.10.2021 r. – w przypadku studiów rozpoczynających się w semestrze zimowym,
  • do 31.03.2022 r. – w przypadku studiów rozpoczynających się w semestrze letnim.

Zwrotu opłaty rekrutacyjnej dokonuje się na wskazany we wniosku przez kandydata numer rachunku bankowego.

 

Pliki do pobrania: