Opłata rekrutacyjna

Wysokości opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia wyższe tzw. opłaty rekrutacyjne w roku akademickim 2023/2024 dla osób ubiegających się o przyjęcie na studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia wynosi 85 zł.

Laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego, konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich, a także wychowankowie domów dziecka są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej.

Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia wyższe wnosi jedną opłatę w ramach danej rekrutacji (wybierając maksymalnie trzy kierunki studiów), oddzielnie na każdą formę studiów (stacjonarne lub niestacjonarne) oraz poziom kształcenia (pierwszego lub drugiego stopnia). Np. jeżeli kandydat wybierze kierunki na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych – wpłaca dwie opłaty rekrutacyjne.

 

Zwrot opłaty rekrutacyjnej

Uczelnia dokonuje zwrotu opłaty rekrutacyjnej na pisemny wniosek kandydata - zaakceptowany przez prorektora ds. studenckich - w przypadku:

  • nieuruchomienia kierunku studiów z powodu zbyt małej liczby kandydatów,
  • wniesienia opłaty w wysokości wyższej niż 85 zł,
  • udokumentowanej nieobecności kandydata na teście kwalifikacyjnym,
  • rezygnacji kandydata w systemie rekrutacyjnym z dalszego postępowania rekrutacyjnego przed zakończeniem elektronicznej rejestracji

Wniosek o zwrot opłaty rekrutacyjnej - podpisany przez kandydata - wraz z potwierdzeniem dowodu wpłaty należy złożyć w Dziale ds. Studenckich w terminie:

  • do 31.10.2023 r. – w przypadku studiów rozpoczynających się w semestrze zimowym,
  • do 31.03.2024 r. – w przypadku studiów rozpoczynających się w semestrze letnim.

Zwrotu opłaty rekrutacyjnej dokonuje się na wskazany we wniosku przez kandydata numer rachunku bankowego.

 

Pliki do pobrania:
  • Komunikat nr 9 Rektora ZUT z dnia 13.02.2023 r. o wysokości opłat za przeprowadzenie rekrutacji na studia w roku akademickim 2023/24 (plik pdf z podpisem (format:  pdf, rozmiar:  796 kB), plik Word (format:  docx, rozmiar:  23 kB), plik dostępny cyfrowo (format:  pdf, rozmiar:  148 kB))