Elektrotechnika

Charakterystyka kierunku

Wybierając studia I stopnia na kierunku Elektrotechnika zdobędziesz wiedzę i umiejętności, które umożliwią pracę wszędzie tam, gdzie:

 • wytwarzana, przesyłana i wykorzystywana jest energia elektryczna,
 • stosowane są nowoczesne, ekologiczne technologie przy wytwarzaniu i przetwarzaniu energii,
 • projektuje się inteligentne budynki i ich instalacje,
 • projektowane są systemy oświetlenia,
 • wykorzystywane są urządzenia energoelektroniczne,
 • stosowana jest zimna plazma,
 • prowadzona jest nieniszcząca diagnostyka struktur technicznych i biologicznych.

Zdobędziesz wykształcenie w zakresie praktycznego stosowania technik komputerowych w zakresie wspomagania projektowania (CAD) sieci energetycznych oraz instalacji w obiektach mieszkalnych i przemysłowych. Zaznajomisz się z budową i eksploatacją nowoczesnych systemów elektro-energetycznych, układów energoelektronicznych, maszyn i napędów elektrycznych oraz poznasz systemy ich nadzoru, diagnostyki, zabezpieczenia, automatyzacji i regulacji z wykorzystaniem sterowników programowalnych.

Po ukończeniu studiów I stopnia na kierunku Elektrotechnika jesteś przygotowany do podjęcia studiów II stopnia i uzyskania tytułu magistra inżyniera na tym samym kierunku lub pokrewnym.

Elementy programu kształcenia dla kierunku Elektrotechnika zgodne z Krajowymi Ramami Kwalifikacji

Cel ogólny

Nadrzędnym celem jest zapewnienie wysokiego standardu kształcenia inżyniera elektryka, dzięki któremu każdy absolwent uzyska wiedzę, umiejętności i kompetencje pozwalające na sprostanie oczekiwaniom współczesnej gospodarki opartej na wiedzy oraz umożliwiające kontynuowanie nauki na II stopniu studiów technicznych.

Cel ogólny łączy się ze Strategią i Misją Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie do roku 2020 zapewniając przygotowanie światłych i świadomych swej roli w Polsce, Europie i świecie elit intelektualnych, zdolnych przyjąć i podjąć w przyszłości zadania kształtowania postaw patriotyzmu, humanizmu i tolerancji. W sposób szczególny cel wiąże się z celem szczegółowym 1.2.1 Strategii: Realizacja programu „Aktywny Student” oraz z celami szczegółowymi 3.1.1.a Wdrożenie Krajowych Ram Kwalifikacji.

Jednocześnie łączy się ze strategią rozwoju Polski do roku 2030, Kluczowy projekt II.4 podpunkt e: Uzupełnienie kształcenia na poziomie wyższym o współpracę z sektorem gospodarki w dwóch wymiarach: dopasowania oferty uczelni do rynku pracy oraz zwiększenia liczby studentów i doktorantów na studiach przyrodniczych i ścisłych oraz inżynieryjnych.

Cele szczegółowe

 • C1. Przygotowanie absolwenta posiadającego wiedzę i umiejętności w zakresie: projektowania sieci i instalacji elektrycznych, w tym instalacji inteligentnych; zabezpieczania, diagnostyki i ochrony urządzeń elektrycznych, a także eksploatacji urządzeń technologicznych, łączeniowych, zabezpieczających, sterujących i pomiarowych zasilanych energią elektryczną.
 • C2. Przygotowanie absolwenta posiadającego wiedzę i umiejętności w zakresie opisu zjawisk związanych z elektromagnetyzmem, techniką wysokonapięciową i izolacyjną.
 • C3. Przygotowanie absolwenta posiadającego wiedzę i umiejętności w zakresie eksploatacji maszyn i urządzeń elektrycznych oraz technik przekształcania energii elektrycznej.
 • C4. Przygotowanie absolwenta posiadającego wiedzę i umiejętności w zakresie elektroenergetyki, pozyskiwania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, mającego orientację w najnowszych trendach rozwojowych w zakresie elektrotechniki.
 • C5. Przygotowanie absolwenta posiadającego umiejętności korzystania z nabytej wiedzy w życiu zawodowym, komunikowania się z otoczeniem w miejscu pracy, aktywnego uczestniczenia w pracy grupowej, kierowania podległymi sobie pracownikami, podejmowania samodzielnej działalności gospodarczej oraz radzenia sobie z problematyką prawną i ekonomiczną.
 • C6. Przygotowanie absolwenta znającego język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umiejącego posługiwać się – w podstawowym zakresie – językiem zawodowym.

Efekty kształcenia, plany studiów i sylabusy przedmiotów

Efekty kształcenia, sylabusy i plany studiów niestacjonarnych rozpoczynających się od roku 2023/2024
Efekty kształcenia, sylabusy i plany studiów stacjonarnych rozpoczynających się od roku 2023/2024