Wymagane dokumenty od kandydatów na studia I stopnia (inżynierskie)

Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia na studia pierwszego stopnia w wyniku postępowania rekrutacyjnego, zobowiązany jest złożyć w siedzibie wydziałowej komisji rekrutacyjnej następujący komplet dokumentów:

  • ankietę osobową – formularz podania na studia z podpisem kandydata (wydruk z Internetowej Rekrutacji Kandydatów IRK);
  • kserokopię świadectwa dojrzałości/kserokopię świadectwa dojrzałości i aneks/kserokopię świadectwa dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z wybranego przedmiotu lub przedmiotów (oryginały dokumentów do wglądu komisji rekrutacyjnej).
  • aktualną kolorową fotografię spełniającą wymagania zdjęcia do dowodu osobistego (podpisaną: imieniem, nazwiskiem i nr PESEL) oraz dodatkowo wersję elektroniczną zdjęcia, którą należy przesłać przez IRK;
  • oświadczenie o gotowości podjęcia studiów (wydruk z IRK);
  • kserokopię zaświadczenia wydanego przez komitet organizacyjny olimpiady, konkursu – laureaci, finaliści olimpiad szczebla centralnego, laureaci konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich.