Wymagane dokumenty od kandydatów na studia I stopnia (inżynierskie)

Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia na studia pierwszego stopnia w wyniku postępowania rekrutacyjnego, zobowiązany jest złożyć w siedzibie wydziałowej komisji rekrutacyjnej następujący komplet dokumentów:

  1.  ankieta osobowa – formularz podania na studia z podpisem kandydata (wydruk z Internetowego Systemu Rekrutacji ISR)
  2.  kserokopia świadectwa dojrzałości/kserokopia świadectwa dojrzałości i aneks/kserokopia świadectwa dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z wybranego przedmiotu lub przedmiotów (oryginały dokumentów do wglądu wydziałowej komisji rekrutacyjnej); Kandydat ze statusem matury międzynarodowej IB i matury europejskiej EB – jeżeli w momencie składania dokumentów nie posiada jeszcze świadectwa dojrzałości, składa zaświadczenie ze szkoły o zdaniu egzaminu dojrzałości zawierające informację o uzyskanych wynikach, a także pisemne oświadczenie o zobowiązaniu się doręczenia kserokopii świadectwa w późniejszym, ustalonym przez komisję terminie.
  3. zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie lekarza medycyny pracy, stwierdzające brak przeciwwskazań u kandydata do podjęcia studiów na obranym kierunku, zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami Ministerstwa Zdrowia (o ile jest na danym kierunku wymagane);
  4. aktualna kolorowa fotografia spełniająca wymagania zdjęcia do dowodu osobistego (podpisana: imieniem, nazwiskiem i nr PESEL) oraz dodatkowo wersja elektroniczna zdjęcia, którą należy przesłać przez ISR;
  5. dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej na numer rachunku bankowego wygenerowany z ISR;
  6. oświadczenie o gotowości podjęcia studiów (wydruk z ISR);
  7. zaświadczenie złożenia kompletu dokumentów (wydruk z ISR);
  8.  zaświadczenie wydane przez komitet organizacyjny olimpiady, konkursu – laureaci, finaliści olimpiad szczebla centralnego, laureaci konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich.
  9.  dokument tożsamości (do wglądu komisji rekrutacyjnej).