Aktualności

Wykład przedstawiciela firmy Gryftec 11.12.2018 14:18

Dnia 10 grud­nia 2018 r. na Wydziale Elek­trycz­nym w ramach obu­stron­nej współ­pracy odbył się wykład pod tytułem: "Archi­tek­tura opro­gra­mo­wa­nia w sys­te­mach wbu­do­wa­nych na przy­kła­dzie AUTOSAR".

 Pre­lek­cję popro­wa­dził przed­sta­wi­ciel firmy Gry­ftec mgr inż. Bar­tosz Zamol­ski, absol­went WE, kie­runku Auto­ma­tyka i Robo­tyka.

 Wykład przy­bli­żył stu­den­tom zagad­nie­nia zwią­zane z AUTOMo­tive Open System Archi­tec­ture RunTime Envi­ron­ment. Punk­tem wyj­ścia do tematu jest pro­ble­m zło­żo­no­ści dzi­siej­szych pojaz­dów, jak rów­nież potrzeba stan­da­ry­za­cji pro­cesu wytwa­rza­nia modu­łów elek­tro­nicz­nych dla branży auto­mo­tive.

Z pew­no­ścią nie jest to ostat­nie tego typu spo­tka­nie. Firma Gryftec zamie­rza kon­ty­nu­ować współ­pracę w zakre­sie sze­roko poję­tej dydak­tyki stu­den­tów.

Kolejne spo­tka­nia już w przy­szłym roku. Dziękujemy i zapraszamy ponownie!

fot. Katarzyna Cegielska