Aktualności

REKTOR ZACHODNIOPOMORSKIEGO UNIWERSYTETU TECHNOLOGICZNEGO W SZCZECINIE ogłasza konkurs na stanowisko ASYSTENTA, w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych, na Wydziale Elektrycznym w Katedrze Maszyn i Napędów Elektrycznych 04.07.2024 08:13

Kandydaci winni spełniać wymagania określone w art. 113 oraz art. 116 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.) oraz w Statucie Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Charakterystyka stanowiska:

•    prowadzenie działalności naukowej w obszarze nauk technicznych, w dyscyplinie automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne ze szczególnym uwzględnieniem tematyki badań naukowych i zajęć dydaktycznych realizowanych w danej Katedrze oraz kształcenie i wychowywanie studentów lub uczestniczenie w kształceniu doktorantów. Kandydatowi oferujemy możliwość rozwoju zawodowego, udziału w projektach naukowych, możliwość współpracy międzynarodowej.   

Wymagania kwalifikacyjne

•    tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny (wymagania określone w art. 116 Ustawy
z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.) i w § 36 p. 2 Statutu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie)

Wykaz wymaganych dokumentów:
1.    wniosek o zatrudnienie
2.    C. V.
3.    kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie
4.    odpis dyplomu ukończenia studiów
5.    inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje
6.    spis publikacji z pełnymi danymi bibliograficznymi oraz z podaniem swojego numeru ORCID
7.    inne osiągnięcia uzasadniające wystąpienie z wnioskiem o zatrudnienie
8.    potwierdzona biegła znajomość języka polskiego i angielskiego
9.    oświadczenie, że w przypadku zatrudnienia Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie będzie stanowił podstawowe miejsce pracy (formularz do pobrania)
10.    zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.) – załącznik nr 1;

oraz gotowość złożenia, w ciągu 14 dni od daty zatrudnienia:
1.    upoważnienia do zaliczenia do liczby pracowników prowadzących działalność naukową
2.    oświadczenia o dziedzinie nauki i dyscyplinie naukowej

W przypadku wygrania konkursu kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia przed nawiązaniem stosunku pracy:
Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie przestępstw określonych w rozdziale XIX i XXV Kodeksu karnego, w art. 189a i art. 207 Kodeksu karnego oraz w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2023 r. poz. 1939), lub za odpowiadające tym przestępstwom czyny zabronione określone w przepisach prawa obcego.
(Konieczność złożenia powyższej informacji wynika z art. 21 Ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich – Dz. U. t.j. z 2024 r. poz. 560).

Komplet dokumentów należy złożyć w kopercie lub przesłać na adres:
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Wydział Elektryczny
al. Piastów 17, 70-310 Szczecin

Termin składania dokumentów:  10 sierpnia 2024 r.
Termin rozstrzygnięcia konkursu:  do 10 września 2024 r.
Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełen etat

Komisja konkursowa może w uzasadnionych przypadkach zdecydować o przeprowadzeniu dodatkowej rozmowy kwalifikacyjnej z wybranymi kandydatami.

Komisja konkursowa nie jest organem decydującym o zatrudnieniu zarekomendowanego przez nią kandydata. Organem podejmującym decyzję o zatrudnieniu jest Rektor.
Wynik konkursu będzie dostępny na stronie BIP ZUT w ciągu 30 dni po jego zakończeniu (art. 119 ust. 3 ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce).

 

Pliki do pobrania