Aktualności

Nabór kandydatów (studentów) do zespołu badawczo-wdrożeniowego 06.06.2024 09:31

Nabór kandydatów (studentów) do zespołu badawczo-wdrożeniowego związanego z wizyjnym systemem śledzenia bezzałogowych statków powietrznych (UAV), finansowanego ze środków Ministra Nauki w ramach projektu „Wsparcie studentów w zakresie podniesienia ich kompetencji i umiejętności”, Działanie 01.05 FERS 2021-2027

Tematyka dotyczy badania oraz implementacji algorytmów śledzenia UAV o bardzo małych rozmiarach kątowych (rzędu pikseli) za pomocą dedykowanych algorytmów przetwarzania obrazów oraz estymacji położenia i prędkości. Rozwiązania takie istotne są dla zapewnienia bezpieczeństwa przestrzeni powietrznej. Uczestnicy projektu dzięki temu nabędą unikalne kompetencje w zakresie cyfrowego przetwarzania obrazów, w tym Nvidia CUDA, śledzenia ruchu UAV z wykorzystaniem nowoczesnej platformy sprzętowej Nvidia Jetson, a także przejdą szkolenia w celu uzyskania uprawnień na loty UAV w celu weryfikacji pracy systemu. Zakres wsparcia członków zespołu zgodny z kosztami kwalifikowanymi projektu FERS (m.in. szkolenia, wyjazdy na zawody, konferencje, zakupy niezbędnego sprzętu). 

Zespół 2-3 osobowy (studenci).

Termin realizacji projektu od podpisania umowy do dnia 31.12.2025 (nie więcej niż 18 miesięcy).

Niezbędne dokumenty (wyłącznie pliki PDF):

  • deklaracja chęci udziału w projekcie, z podpisem (skan),
  • CV,
  • dokumenty potwierdzające udział w pracach badawczych/badawczo-wdrożeniowych/wdrożeniowych w zakresie udokumentowanego doświadczenia w zakresie programowania i konfiguracji systemów wykorzystujących platformę Nvidia Jetson z wielokamerową akwizycją obrazów,
  • certyfikat potwierdzający znajomość języka angielskiego w stopniu min. B2,
  • pozytywna opinia opiekuna merytorycznego lub opiekuna koła naukowego na temat dotychczasowej aktywności naukowej studenta lub studentki.

 

Rekrutacja e-mailowa na adres przemyslaw.mazurek@zut.edu.pl do dnia 10 czerwca 2024 do godziny 12:00.

Prace zespołu finansowane będą, w przypadku uzyskania pozytywnej rekomendacji, z projektu niekonkurencyjnego realizowanego przez Ministra Nauki „Wsparcie studentów w zakresie podniesienia ich kompetencji i umiejętności”, Działanie 01.05 FERS 2021-2027.

Po zakończeniu projektu konieczne jest przekazanie przez członków zespołu informacji dotyczącej ich sytuacji po zakończeniu udziału w projekcie dotyczącej np. statusu na rynku pracy (do 4 tygodni od zakończenia udziału) zgodnie z zakresem danych określonych w „Wytycznych dotyczących monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów na lata 2021-2027” (tzw. wspólne wskaźniki rezultatu bezpośredniego) www.gov.pl/attachment/ee38ac54-478e-464a-8f1a-e97798d59623

Opiekunem zespołu jest dr hab. inż. Przemysław Mazurek, prof. ZUT. (Katedra Przetwarzania Sygnałów i Inżynierii Multimedialnej).