Aktualności

Michał Herbko doktorem nauk inżynieryjno-technicznych 15.09.2021 10:13

W dniu 2 lipca 2021 r. odbyła się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr. inż. Michała Herbko pt. "Elektromagnetyczne struktury mikropaskowe do monitorowania kierunku oraz wartości odkształceń w elementach konstrukcyjnych". Promotorem pracy był dr hab. inż. Przemysław Łopato, prof. ZUT, a recenzentami: prof. dr hab. inż. Yevhen Yashchyshyn (Politechnika Warszawska) oraz dr hab. inż. Bogusław Butryło, prof. PB (Politechnika Białostocka).

Komisja Doktorska podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej.

W dniu 13 września 2021 r. Senat Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie nadał mgr. inż. Michałowi Herbko stopień doktora w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, dyscyplina: automatyka, elektronika i elektrotechnika.

Streszczenie pracy doktorskiej oraz jej recenzje dostępne są na stronie:
tiny.pl/9q9qk

Michał Herbko urodził się w 1992 r. w Szczecinie. W 2015 r. uzyskał tytuł inżyniera, a w 2016 r. magistra na kierunku Elektrotechnika Wydziału Elektrycznego ZUT. W 2017 r. został laureatem X edycji konkursu "Dyplom z WyoB+Raźni", organizowanym przez Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii. Jest współautorem 14 publikacji, w tym 6 artykułów w czasopismach z listy Journal Citation Reports. Został współtwórcą wynalazku, za który przyznano patent pt. "Mikrofalowy czujnik do monitorowania kierunku oraz wartości naprężeń". Ponadto w 2018 r. otrzymał nagrodę im. prof. Zdzisława Pawłowskiego za referat pt. "Monitorowanie naprężeń w elementach konstrukcyjnych za pomocą czujnika mikropaskowego", przyznaną przez Komitet Naukowy 47. Krajowej Konferencji Badań Nieniszczących. Od roku 2019 jest asystentem w Katedrze Elektrotechniki Teoretycznej i Informatyki Stosowanej na WE ZUT, a od tego roku pracownikiem Centrum Inżynierii Pól Elektromagnetycznych i Technik Wysokich Częstotliwości ZUT. Interesuje się kolarstwem, tańcem, a także ekonomią.