Aktualności

Mgr inż. Grzegorz Maślak laureatem konkursu "Młodzi innowacyjni 2021" 12.11.2021 09:36

Mgr inż. Grzegorz Maślak, absolwent Wydziału Elektrycznego, a obecnie doktorant w Szkole Doktorskiej ZUT, został laureatem tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Prac Dyplomowych "Młodzi Innowacyjni".

Pan Grzegorz otrzymał wyróżnienie za pracę inżynierską pt. Predykcyjne sterowanie systemem aktywnego zawieszenia w samochodzie, której promotorem był dr hab. inż. Przemysław Orłowski, prof. ZUT.

W ramach nagrodzonej pracy dyplomowej stworzono kompletny system predykcyjnego sterowania zawieszeniem aktywnym ze sprzężeniem od estymowanego stanu. Dokonano adaptacji modelu matematycznego na podstawie literatury oraz na potrzeby rozważanego systemu sterowania wyznaczono jego dyskretny odpowiednik. Korzystając z dostępnych źródeł, zaprezentowano w sposób przekrojowy teoretyczne podstawy sterowania predykcyjnego, zaczynając od sterowania optymalnego bez ograniczeń, poprzez sterowanie optymalne z ograniczeniami, na sterowaniu z przesuwnym horyzontem kończąc, co pozwoliło na pełniejsze ujęcie rozważanego problemu i zaprezentowanie wykorzystywanych narzędzi.

Układ sterowania predykcyjnego porównano także z wybranymi, alternatywnymi metodami sterowania zawieszeniem tzn. z układem wyposażonym w bardzo zbliżony do regulatora predykcyjnego regulator liniowo-kwadratowy, a także z zawieszeniem pasywnym. W przypadku drugim, badania wykazały, że z uwagi na charakterystykę obiektu, podniesienie komfortu musi skutkować spadkiem właściwości jezdnych i odwrotnie, natomiast uzyskany przy wykorzystaniu zawieszenia aktywnego bilans zysków i strat okazał się znacznie bardziej korzystny na tle zawieszenia pasywnego, szczególnie pod kątem komfortu jazdy oraz wychyleń zawieszenia.

Niniejsza praca stanowiła dla Autora szansę na znaczne pogłębienie wiedzy na temat syntezy układów sterowania optymalnego i predykcyjnego, ich właściwości, podstaw teoretycznych oraz wzajemnych relacji poszczególnych metod. Zgromadzona przez Autora wiedza praktyczna i teoretyczna oraz poznane narzędzia mogą stanowić bazę do rozpatrywania bardziej zaawansowanych problemów.

Konkurs „Młodzi Innowacyjni” jest organizowany przez Sieć Badawczą Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP z siedzibą w Warszawie. Jest dedykowany absolwentom kierunków ścisłych i technicznych studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych uczelni wyższych na terenie Polski. Zakres tematyczny zgłaszanych prac obejmował: automatykę, robotykę oraz pomiary. Ocenie podlegały walory poznawcze, naukowe, a także możliwość praktycznego wdrożenia wyników prac.

Gratulujemy!