Aktualności

Konkurs na stanowisko profesora uczelni, w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Elektroenergetyki i Napędów Elektrycznych na Wydziale Elektrycznym (drugi termin) 17.06.2020 10:17

Rektor Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie ogłasza konkurs na stanowisko profesora uczelni, w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Elektroenergetyki i Napędów Elektrycznych na Wydziale Elektrycznym (drugi termin).

Kandydaci winni spełniać wymagania określone w art. 113 oraz art. 116 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.), w Statucie Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie oraz w Zarządzeniu nr 50 Rektora ZUT z dnia 17.04.2020 r. w sprawie określenia kryteriów zatrudniania na stanowisku profesora uczelni w ZUT.

 

Charakterystyka stanowiska:

 · prowadzenie działalności naukowej w obszarze nauk technicznych, w dyscyplinie automatyka, elektronika i elektrotechnika ze szczególnym uwzględnieniem tematyki badań naukowych i zajęć dydaktycznych realizowanych w Katedrze Elektroenergetyki i Napędów Elektrycznych oraz kształcenie i wychowywanie studentów lub uczestniczenie w kształceniu doktorantów.

 

Wymagania kwalifikacyjne:

Kandydaci na to stanowisko powinni posiadać co najmniej stopień doktora. Powinni posiadać znaczące osiągnięcia naukowe stanowiące znaczny wkład w rozwój określonej dyscypliny naukowej, odpowiadające co najmniej wymaganiom stawianym osobom ubiegającym się o stopień doktora habilitowanego w tej dyscyplinie. 

Od kandydata oczekuje się w szczególności:

 • biegłej znajomości języka polskiego i angielskiego
 • dorobku naukowego w obszarze tematyki badań naukowych w dyscyplinie automatyka elektronika i elektrotechnika ze szczególnym uwzględnieniem tematyki badań naukowych realizowanych w Katedrze Elektroenergetyki i Napędów Elektrycznych, potwierdzonego m.in. licznymi publikacjami naukowymi w renomowanych międzynarodowych czasopismach naukowych umieszczonych w aktualnych wykazach  czasopism naukowych MNiSW 
 • doświadczenia w realizacji grantów badawczych
 • doświadczenia w realizacji badań i/lub zajęć dydaktycznych, w tym w ramach zagranicznych pobytów naukowych
 • gotowości do prowadzenia zajęć dydaktycznych realizowanych w Katedrze Elektroenergetyki i Napędów Elektrycznych, w języku polskim i angielskim oraz doświadczenie w realizacji takich zajęć w obu wymienionych językach. 

 

Wykaz wymaganych dokumentów:

1. wniosek o zatrudnienie

2. C. V.

3. kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie

4. odpisy dyplomów doktora oraz, jeśli posiada, doktora habilitowanego

5. inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje

6. wykaz dorobku naukowego (z wyszczególnieniem pozycji w okresie ostatnich 5 lat) oraz dorobku dydaktycznego i organizacyjnego, zawierający: 

 • ważniejsze osiągnięcia (zalecane podanie wskaźników bibliometrycznych) zawodowe oraz zamierzenia dotyczące przyszłej działalności
 • spis publikacji z pełnymi danymi bibliograficznymi oraz z podaniem swojego numeru ORCID
 • wykaz prac badawczych zrealizowanych pod kierunkiem kandydata z podaniem źródeł finansowania, zakresu tematycznego, liczby wykonawców pracy oraz wymiaru finansowego
 • wykaz przewodów doktorskich, w których kandydat pełnił funkcję promotora, promotora pomocniczego oraz opiekuna naukowego doktorantów
 • spis opracowanych recenzji rozpraw doktorskich i habilitacyjnych, z podaniem nazwiska doktoranta bądź habilitanta oraz instytucji, dla której opracowano recenzję
 • wykaz dorobku dydaktycznego
 • wykaz krajowych i międzynarodowych towarzystw naukowych i komitetów, których członkiem był lub jest kandydat, pełnione w nich funkcje oraz wykaz funkcji pełnionych w przeszłości i obecnie w instytucjach akademickich lub poza nimi, z wyróżnieniem funkcji z wyboru
 • wykaz ośrodków krajowych i zagranicznych z którymi kandydat współpracował z uwzględnieniem odbytych w nich staży długoterminowych

7. oświadczenie, że w przypadku zatrudnienia Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie będzie stanowił podstawowe miejsce pracy

8. zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.) – załącznik nr 1; 

oraz gotowość złożenia, w ciągu 14 dni od daty zatrudnienia:

1. upoważnienia do zaliczenia do liczby pracowników prowadzących działalność naukową 

2. oświadczenia upoważniającego ZUT do wykazania osiągnięć pracownika

3. oświadczenia o dziedzinie nauki i dyscyplinie naukowej

 

Komplet dokumentów należy złożyć lub przesłać na adres:

 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

 Wydział Elektryczny

ul. Sikorskiego 37, 70-313 Szczecin

  

Termin składania dokumentów: 15 lipca 2020 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 31 sierpnia 2020 r.

Forma zatrudnienia: umowa o pracę

  

Komisja konkursowa może w uzasadnionych przypadkach zdecydować o przeprowadzeniu dodatkowej rozmowy kwalifikacyjnej z wybranymi kandydatami.

Komisja konkursowa nie jest organem decydującym o zatrudnieniu zarekomendowanego przez nią kandydata. Organem podejmującym decyzję o zatrudnieniu jest Rektor. Wynik konkursu będzie dostępny na stronie BIP ZUT w ciągu 30 dni po jego zakończeniu (art. 119 ust. 3 ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce).

 

Pliki do pobrania