Aktualności

Konkurs na stanowisko asystenta 13.10.2020 09:44

Rektor Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na Wydziale Elektrycznym w Katedrze Elektrotechnologii i Diagnostyki

Kandydaci winni spełniać wymagania określone w art. 113 oraz art. 116 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.) oraz w Statucie Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

 

Charakterystyka stanowiska:

 · prowadzenie działalności naukowej w obszarze nauk technicznych, w dyscyplinie automatyka, elektronika i elektrotechnika ze szczególnym uwzględnieniem tematyki badań naukowych i zajęć dydaktycznych realizowanych w danej Katedrze oraz kształcenie i wychowywanie studentów lub uczestniczenie w kształceniu doktorantów. Kandydatowi oferujemy możliwość rozwoju zawodowego, udziału w projektach naukowych, możliwość współpracy międzynarodowej.

 

Wymagania kwalifikacyjne:

 · tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny (wymagania określone w art. 116 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.) i w § 36 p. 2 Statutu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie)

 

Wykaz wymaganych dokumentów:

 1. wniosek o zatrudnienie

 2. C. V.

 3. kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie

 4. odpis dyplomu ukończenia studiów

 5. inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje

 6. spis publikacji z pełnymi danymi bibliograficznymi oraz z podaniem swojego numeru ORCID

 7. inne osiągnięcia uzasadniające wystąpienie z wnioskiem o zatrudnienie

 8. potwierdzona biegła znajomość języka polskiego i angielskiego

 9. oświadczenie, że w przypadku zatrudnienia Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie będzie stanowił podstawowe miejsce pracy 

 10. zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.) – załącznik nr 1;

 

oraz gotowość złożenia, w ciągu 14 dni od daty zatrudnienia:

 1. upoważnienia do zaliczenia do liczby pracowników prowadzących działalność naukową

 2. oświadczenie o dziedzinie nauki i dyscypliny naukowej

  

Komplet dokumentów należy złożyć lub przesłać na adres:

 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

 Wydział Elektryczny

ul. Sikorskiego 37, 70-313 Szczecin

  

Termin składania dokumentów: 10 listopada 2020 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 31 grudnia 2020 r.

Forma zatrudnienia: umowa o pracę

  

Komisja konkursowa może w uzasadnionych przypadkach zdecydować o przeprowadzeniu dodatkowej rozmowy kwalifikacyjnej z wybranymi kandydatami.

Komisja konkursowa nie jest organem decydującym o zatrudnieniu zarekomendowanego przez nią kandydata. Organem podejmującym decyzję o zatrudnieniu jest Rektor. Wynik konkursu będzie dostępny na stronie BIP ZUT w ciągu 30 dni po jego zakończeniu (art. 119 ust. 3 ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce).

 

Pliki do pobrania