Aktualności

Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Elektrotechniki Teoretycznej i Informatyki Stosowanej 25.10.2022 12:22

Rektor Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta, w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych, na Wydziale Elektrycznym,  w Katedrze Elektrotechniki Teoretycznej i Informatyki Stosowanej.

Kandydaci winni spełniać wymagania określone w art. 113 oraz art. 116 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.) oraz w Statucie Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

Charakterystyka stanowiska:

 • prowadzenie działalności naukowej w obszarze nauk technicznych, w dyscyplinie automatyka, elektronika i elektrotechnika ze szczególnym uwzględnieniem tematyki badań naukowych i zajęć dydaktycznych realizowanych w danej Katedrze oraz kształcenie i wychowywanie studentów lub uczestniczenie w kształceniu doktorantów. Kandydatowi oferujemy możliwość rozwoju zawodowego, udziału w projektach naukowych, możliwość współpracy międzynarodowej.

Wymagania kwalifikacyjne:

 • stopień naukowy doktora (wymagania określone w art. 116 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.) i w § 35 p. 2 Statutu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie)
 • aktywność publikacyjna i doświadczenie w modelowaniu analitycznych i numerycznych zagadnień tomografii MAT-MI oraz znajomość i doświadczenie w zakresie energoelektroniki, umożliwiające budowanie stanowisk eksperymentalno-pomiarowych MAT-MI.

Wykaz wymaganych dokumentów: 

 • wniosek o zatrudnienie
 • C. V.
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • kopia dyplomu nadania stopnia doktora nauk technicznych/inżynieryjno-technicznych
 • inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje
 • spis publikacji z pełnymi danymi bibliograficznymi oraz z podaniem swojego numeru ORCID
 • inne osiągnięcia uzasadniające wystąpienie z wnioskiem o zatrudnienie
 • potwierdzona biegła znajomość języka polskiego i angielskiego
 • oświadczenie, że w przypadku zatrudnienia Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie będzie stanowił podstawowe miejsce pracy
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.) – załącznik nr 1;

oraz gotowość złożenia, w ciągu 14 dni od daty zatrudnienia:

 • upoważnienia do zaliczenia do liczby pracowników prowadzących działalność naukową
 • oświadczenia o dziedzinie nauki i dyscyplinie naukowej

Komplet dokumentów należy złożyć w kopercie lub przesłać na adres:

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Elektryczny

ul. Sikorskiego 37 70-313 Szczecin

Termin składania dokumentów:  09.12.2022 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu:  do 16.12.2022 r.

Forma zatrudnienia: umowa o pracę

Komisja konkursowa może w uzasadnionych przypadkach zdecydować o przeprowadzeniu dodatkowej rozmowy kwalifikacyjnej z wybranymi kandydatami.

Komisja konkursowa nie jest organem decydującym o zatrudnieniu zarekomendowanego przez nią kandydata. Organem podejmującym decyzję o zatrudnieniu jest Rektor.
Wynik konkursu będzie dostępny na stronie BIP ZUT w ciągu 30 dni po jego zakończeniu (art. 119 ust. 3 ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce).

Pliki do pobrania