Aktualności

Jubileusz Profesora Stefana Domka 29.08.2022 14:27

W dniu 22 sierpnia 2022 r. podczas inauguracji 26. międzynarodowej konferencji MMAR 2022 organizowanej przez Wydział Elektryczny ZUT (relacja niebawem) miały miejsce obchody 70-lecia urodzin jednego z twórców konferencji - prof. Stefana Domka. Wzięli w niej udział przyjaciele, koledzy i współpracownicy Profesora, a także pozostali uczestnicy tegorocznej edycji konferencji MMAR. Gratulacje z okazji Jubileuszu złożyli m.in. Rektor ZUT prof. Jacek Wróbel, prorektor prof. Krzysztof Pietrusewicz, przewodniczący Komitetu Naukowego MMAR prof. Andrzej Bartoszewicz oraz przewodniczący Komitetu Organizacyjnego prof. Zbigniew Emirsajłow. Krótką prezentację, ilustrującą różne aspekty aktywności naukowej i organizacyjnej Jubilata, przedstawił Dziekan Wydziału Elektrycznego prof. Krzysztof Okarma.

Były podziękowania, życzenia, kwiaty, upominki, okolicznościowy tort, chwile wspomnień. Uroczystość uświetniła Sesja Jubileuszowa, poprowadzona przez Przewodniczącego Komitetu Automatyki i Robotyki PAN prof. Józefa Korbicza. W jej trakcie swoje referaty zaprezentowali naukowcy zajmujący się tematyką związaną z badaniami prowadzonymi przez prof. Domka, w tym Honorowy Przewodniczący Komitetu Naukowego konferencji MMAR prof. Tadeusz Kaczorek oraz prof. Jerzy Klamka.

Gratulujemy Profesorowi dotychczasowych osiągnięć, życząc niezawodnego zdrowia i wielu kolejnych sukcesów naukowych.

 

Prof. dr hab. inż. Stefan Domek urodził się w 1952 r. w Szczecinie, w roku 1972 z wyróżnieniem ukończył Technikum Łączności w Szczecinie. W latach 1972–1977 studiował na Wydziale Elektrycznym Politechniki Szczecińskiej uzyskując tytuł magistra inżyniera elektryka (kierunek elektrotechnika, specjalność automatyka i metrologia), kończąc studia z wynikiem bardzo dobrym z wyróżnieniem. W grudniu 1977 r. rozpoczął pracę w Zakładzie Elektroniki i Cybernetyki Instytutu Automatyki Przemysłowej Politechniki Szczecińskiej, na stanowisku asystenta stażysty. Po odbyciu rocznej służby wojskowej, został zatrudniony na stanowisku asystenta w Zakładzie Automatyki Instytutu Automatyki Przemysłowej PS, kierowanym przez promotora jego pracy dyplomowej, profesora Stanisława Skoczowskiego, a następnie od roku 1980 na stanowisku starszego asystenta.

Na początku swojej pracy naukowej, prof. dr hab. inż. Stefan Domek zajmował się nową rodziną regulatorów temperatury dla zakładów LUMEL w Zielonej Górze oraz systemami dynamicznego pozycjonowania jednostek pływających prowadzonych dla Stoczni Szczecińskiej oraz PP-TTM PROREM w Gdańsku, a następnie rozwojem i zastosowaniem w automatyce technik mikroprocesorowych, prowadząc unikatowe na uczelni zajęcia laboratoryjne, z użyciem samodzielnie opracowanych i zbudowanych w zespole Zakładu Automatyki systemów uruchomieniowych. Pozwoliło to na opracowanie bezprecedensowego w skali Europy środkowo-wschodniej mikroprocesorowego prototypu regulatora samonastrajającego SR8 wdrożonego do produkcji w zakładach MERA LUMEL w Zielonej Górze. W grudniu 1987 roku obronił z wyróżnieniem na Wydziale Elektrycznym PS pracę doktorską „Wykorzystanie algorytmów predykcyjnych do regulacji obiektów o zmiennym opóźnieniu na przykładzie procesu nakładania izolacji na przewód elektryczny”, wyróżnioną następnie indywidualną nagrodą 3. stopnia Ministra Edukacji Narodowej.

Po półrocznym stażu przemysłowym w Fabryce Kabli Załom w Szczecinie jako adiunkt zajął się tematyką syntezy, właściwości i zastosowań cyfrowych algorytmów sterowania, w szczególności predykcyjnych, a także – wspólnie z prof. Skoczowskim – zastosowaniami struktury ze śledzeniem modelu (Model Following Control), co zaowocowało monografią habilitacyjną dotyczącą predykcyjnej regulacji obiektów nieliniowych. Stopień doktora habilitowanego uzyskał w roku 2007 w Krakowie na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH, zaś po publikowaniu monografii pt. „Rachunek różniczkowy ułamkowego rzędu w regulacji predykcyjnej” odebrał w roku 2014 r. w Pałacu Prezydenta RP nominację profesorską.

Jako tzw. „samodzielny” pracownik naukowy zajął się także tematyką rachunku różniczkowego ułamkowego rzędu oraz zagadnieniami mechatronicznymi, co zaowocowało intensywną współpracą z zespołem prof. Krzysztofa Marchelka funkcjonującym na Wydziale Mechanicznym PS, prowadząc m.in. do utworzenia międzywydziałowego Centrum Mechatroniki. Prowadzone w Centrum badania zaowocowały wieloma publikacjami oraz pracami konstrukcyjnymi, technologicznymi i projektowymi z obszarów innowacyjnych technik informatyzacji w nowoczesnym wytwarzaniu, rozwoju metod kontroli i diagnostyki procesu skrawania i mikroskrawania, a także szybkiego prototypowania algorytmów sterowania w zespołach posuwowych obrabiarek.

Prof. Stefan Domek począwszy od 1991 r. pełnił liczne funkcje organizacyjne, kolejno: dyrektora Instytutu Automatyki Przemysłowej, pełnomocnika dziekana ds. organizacji i promocji Wydziału Elektrycznego PS, prodziekana ds. ds. organizacji i finansów, dziekana WE (2008-2016) oraz prorektora ds. organizacji i rozwoju uczelni (2016-2019). W latach 2014-2019 był także Kierownikiem Katedry Automatyki Przemysłowej i Robotyki. Był członkiem licznych komisji uczelnianych i rektorskich oraz ciał kolegialnych, takich jak Senat Uczelni, Rada Wydziału, czy rada dyscypliny naukowej. Pełnił także liczne funkcje organizacyjne jako członek organizacji i stowarzyszeń naukowo-technicznych (IFAC, PAN, SEP, PTETiS, PolSPAR).

Profesor Domek wypromował 3 doktorów, był także promotorem ponad 90 prac dyplomowych magisterskich i inżynierskich, recenzentem w kilkudziesięciu postępowaniach doktorskich, habilitacyjnych i profesorskich, a także prac nadsyłanych do kilkunastu wiodących czasopism naukowych oraz na wiele konferencji naukowych i naukowo-technicznych. Jest laureatem licznych nagród i wyróżnień, w tym Srebrnego Krzyża Zasługi, 3 nagród Ministra, 8 nagród Rektora oraz 5 Złotych Medali Międzynarodowych Targów Poznańskich – Innowacje Technologie Maszyny – Polska Nauka dla Gospodarki. Jest autorem i współautorem ponad 150 publikacji naukowych, współautorem kilku patentów, 12 wdrożeń w przemyśle, był także kierownikiem trzech grantów rozwojowych MNiSW i NCBR oraz głównym wykonawcą w 6 projektach UE oraz w 12 projektach krajowych (KBN, MNiSW i NCBR). Aktualnie kieruje projektem NCBiR współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pt. „Opracowanie inteligentnego i bezobsługowego systemu stabilizacji pracy dystrybucyjnych sieci elektroenergetycznych w oparciu o modułowe instalacje wodorowego bufora energetycznego z perspektywą użytkowego wykorzystania wodoru” realizowanym wspólnie z Enea Operator oraz Uniwersytetem Szczecińskim.

Prof. Domek prowadzi zajęcia dydaktyczne z zakresu cyfrowych algorytmów sterowania oraz sterowania predykcyjnego dla studentów kierunku „Automatyka i robotyka”, a także z zakresu teorii sterowania oraz identyfikacji i analizy sygnałów na kierunku „Mechatronika”.