Aktualności

Jarosław Fastowicz doktorem nauk inżynieryjno-technicznych 01.03.2022 10:19

W dniu 27 stycznia 2022 r. odbyła się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr. inż. Jarosława Fastowicza pt. "Wizyjna ocena jakości wydruków 3D", przedstawioną w formie zbioru powiązanych tematycznie artykułów naukowych. Promotorem pracy był dr hab. inż. Krzysztof Okarma, prof. ZUT, a promotorem pomocniczym dr inż. Piotr Lech. Recenzentami rozprawy byli: prof. dr hab. inż. Andrzej Kasiński (Wydział Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki Politechniki Poznańskiej) oraz dr hab. inż. Anna Fabijańska, prof. PŁ (Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej).

Po przedstawieniu przez Kandydata założeń i głównych osiągnięć pracy oraz późniejszej dyskusji, Komisja Doktorska podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej. W dniu 28 lutego 2022 r. Senat Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie nadał mgr. inż. Jarosławowi Fastowiczowi stopień doktora w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie automatyka, elektronika i elektrotechnika.

Streszczenie pracy doktorskiej oraz jej recenzje dostępne są na stronie: tiny.pl/9q9qk

Jarosław Fastowicz urodził się w 1990 r. w Brodnicy. W 2013 r. uzyskał tytuł inżyniera, a w 2014 r. magistra na kierunku Automatyka i Robotyka na Wydziale Elektrycznym ZUT w Szczecinie. Jego zainteresowanie systemami wizyjnymi rozpoczęło się podczas semestralnego pobytu na University of Southern Denmark w Odense w ramach programu Erasmus, co znalazło odzwierciedlenie w pracy magisterskiej dotyczącej wizyjnego systemu detekcji i odstraszania ptaków. Po jej obronie podjął studia doktoranckie na WE ZUT w dyscyplinie automatyka i robotyka. Od października 2018 r. jest asystentem w Katedrze Przetwarzania Sygnałów i Inżynierii Multimedialnej. W 2021 r. odbył też dwutygodniowy staż naukowy w Narodowym Uniwersytecie Lotniczym w Charkowie w ramach projektu finansowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej.

Dr inż. Jarosław Fastowicz jest współautorem 7 publikacji w czasopismach z listy Journal Citation Reports, jednej w materiałach konferencji indeksowanej w bazie CORE (rank A), a także 15 innych publikacji konferencyjnych indeksowanych w bazach Web of Science lub Scopus. Wg bazy Scopus prace te były już ponad 180-krotnie cytowane (w tym 113 cytowań przez innych autorów). Podczas obrad 10th International Conference on Computer Recognition Systems CORES 2017 publikacja pt. „Color independent quality assessment of 3D printed surfaces based on image entropy” uzyskała nagrodę za najlepszy artykuł.

W publikacjach stanowiących podstawę nadania stopnia doktora zaproponowano szereg metod wizyjnych pozwalających na oszacowanie stanu powierzchni wydruków 3D, w szczególności wykonywanych za pomocą niskobudżetowych urządzeń z popularnych filamentów PLA i ABS. Dzięki bieżącej kontroli jakości powierzchni już w trakcie wydruku, skorelowanej z subiektywnymi ocenami pod względem estetycznym, możliwe jest podejmowanie decyzji o jego przerwaniu w przypadku braku możliwości skorygowania wad, nawet we wczesnej fazie produkcji, co pozwala na oszczędność czasu, filamentu oraz energii.

Poza zagadnieniami związanymi z budowaniem i udoskonalaniem drukarek 3D, dr inż. Jarosław Fastowicz interesuje się także motoryzacją, elektroniką oraz techniką komputerową.