Aktualności

Habilitacja dr Barbary Grochowalskiej 30.06.2023 08:08

W dniu 26 czerwca 2023 r. Senat Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie nadał dr Barbarze Grochowalskiej stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, w dyscyplinie automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne.

Dr hab. Barbara Grochowalska jest pracownikiem naukowym Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie od 2012 roku. W latach 2012-2014 pracowała jako asystent a od 2014 r. zajmowała stanowisko adiunkta w w Katedrze Elektrotechniki Teoretycznej i Informatyki Stosowanej na Wydziale Elektrycznym ZUT. Obrona Jej rozprawy doktorskiej pod tytułem „Zastosowanie aktywnej termografii podczerwonej z wymuszeniem mikrofalowym do wykrywania niemetalicznych min lądowych” odbyła się w roku 2013.

Dotychczasowy dorobek naukowy dr hab. Barbary Grochowalskiej dotyczy szeregu przeprowadzonych badań przede wszystkim nad termografią podczerwoną (ang. InfraRed Thermography - IRT). Jest to technika obrazowania i rejestracji pól temperatury powierzchni badanych obiektów (czyli temperatury w każdym punkcie powierzchni) dzięki detekcji pochodzącego od nich promieniowania podczerwonego. Ma ona zastosowanie w wielu dziedzinach szeroko rozumianej techniki i jest narzędziem diagnostycznym wykorzystywanym do oceny stanu różnych obiektów w otaczającej nas przestrzeni: nie tylko budynków i innych elementów inżynierii lądowej, ale także maszyn, urządzeń czy nawet dzieł sztuki.

Najważniejsze zagadnienia badawcze, w dotychczasowej pracy naukowej Habilitantki obejmują zastosowania techniki IRT do badania materiałów słabo przewodzących ciepło (np. kompozyty szklane, bazaltowe), materiałów dobrze przewodzących ciepło (np. stali konstrukcyjnych), konstrukcji złożonych – betonów ze zbrojeniem, a także złożonych struktur wyprodukowanych techniką druku 3D.

W ramach swojej działalności badawczej dr hab. B. Grochowalska dwukrotnie odbyła staże w Indian Institute of Technology Madras (IITM), z siedzibą w Chennai. Pracowała również jako wykonawca w grantach realizowanych we współpracy z innymi uczelniami w Polsce oraz za granicą, takimi jak: Uniwersytet Newcastle – Wielka Brytania, Indian Institute of Technology Madras oraz Uniwersytet Saveetha, Indie, Grupa Badawcza Non Destructive Assessment of Structures and Materials (ENDSUM) działająca w ramach Centre for Studies and Expertise on Risks, the Environment, Mobility and Urban Planning (CEREMA), Francja, Politechnika Gdańska, Akademia Górniczo–Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, czy też Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie.

Poza działalnością naukową Habilitantka aktywnie angażuje się popularyzuję nauki: oprócz zajęć dydaktycznych na uczelni, prowadzi również wykłady otwarte dla młodzieży, jest aktywnym członkiem oraz przewodniczącą komitetów naukowych na konferencjach międzynarodowych i krajowych, pracuje jako wykonawca grantów realizowanych z innymi pomiotami, jest też opiekunem studentów w ramach praktyk zagranicznych w ramach projektu IAESTE, a obecnie również we współpracy z francuskimi ośrodkami badawczymi.

W latach 2018-2019 wchodziła w skład Rady Wydziału Elektrycznego.

Serdecznie gratulujemy, życząc dalszych sukcesów.

 

fot. Aurelia Kołodziej