Aktualności

Dziekan Wydziału Elektrycznego powołany na kolejną kadencję 17.07.2020 22:35

Zgodnie z Komunikatem nr 17 Rektora ZUT z dnia 15.07.2020 r. Wydziałem Elektrycznym przez kolejne cztery lata kierować będzie aktualny Dziekan - dr hab. inż. Krzysztof Okarma, prof. ZUT.

Funkcję Dziekana Wydziału Elektrycznego pełni on od 1.09.2016 r., wcześniej przez 6 lat był prodziekanem ds. studenckich oraz nauczania, a także przez 2 lata kierownikiem studiów niestacjonarnych. Naukowo oraz dydaktycznie zajmuje się głównie zagadnieniami przetwarzania i analizy obrazów (w szczególności obiektywnymi metodami oceny jakości obrazów) oraz ich zastosowaniami w systemach wizyjnych, prowadząc zajęcia dla studentów Teleinformatyki, jak również na kierunku Automatyka i robotyka. Był dotąd promotorem 38 prac magisterskich oraz 16 inżynierskich, a także dwóch prac dyplomowych realizowanych przez studentów programu Erasmus+, co semestr prowadząc również zajęcia dla studentów zagranicznych. Był także promotorem pomocniczym w jednym zakończonym przewodzie doktorskim oraz recenzentem 5 doktoratów (w tym jednego zagranicznego), a także jednej habilitacji.

Jest współautorem 2 patentów oraz licznych publikacji naukowych, nierzadko cytowanych także przez zagranicznych naukowców, angażując się również w komitetach naukowych czasopism i konferencji międzynarodowych, będąc często powoływanym na recenzenta artykułów zgłaszanych do prestiżowych czasopism międzynarodowych. Od blisko czterech lat kieruje Katedrą Przetwarzania Sygnałów i Inżynierii Multimedialnej, współpracując naukowo m.in. z badaczami z Litwy, Ukrainy i Finlandii.