Stypendia dla doktorantów

Regulacje prawne

Druki do pobrania

 

Stypendium doktoranckie

 

Stypendium socjalne
  • Oświadczenie o niepobieraniu świadczeń stypendialnych na więcej niż jednej dyscyplinie naukowej (zał. nr 1 do Regulaminu) (format:  docx, rozmiar:  14,26 kB)
  • Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania/wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy (zał. nr 2 do Regulaminu) (format:  docx, rozmiar:  13,06 kB) - może (nie musi) złożyć  doktorant, który po otrzymaniu decyzji stypendialnej zrzeka się prawa do wniesienia odwołania/wniosku o ponowne rozpatrzenie  sprawy
  • Oświadczenie o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego (zał. Nr 3 do Regulaminu) (format:  docx, rozmiar:  12,16 kB)
  •  Oświadczenie do celów stypendialnych o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym (obowiązkowo składa każdy doktorant) (zał. nr 4 do Regulaminu) (format:  docx, rozmiar:  17,45 kB)
  •  Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego (w tym socjalnego w zwiększonej wysokości) (zał. nr 5 do Regulaminu) (format:  docx, rozmiar:  24 kB)
  • Dokumenty potwierdzające informacje zamieszczone we wniosku dotyczące sytuacji materialnej studenta (dot. stypendium socjalnego)

Doktoranci, którzy w roku akademickim 2019/2020 będą ubiegać się o stypendium socjalne, a ich miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 528 zł, powinni dołączyć  do wniosku zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej i swojej rodziny. Doktorantowi, który nie złoży ww. zaświadczenia odmawia się przyznania stypendium socjalnego.

Stypendium rektora
Stypendium dla osób niepełnosprawnych
Zapomoga

 Inne informacje