Rozprawa doktorska

§ 9 ust.15 Regulaminu studiów doktoranckich ZUT w Szczecinie:

Ukończenie studiów doktoranckich następuje po obronie rozprawy doktorskiej.

Ramowy harmonogram przygotowania rozprawy doktorskiej

Lp. Nazwa zadania Termin realizacji
 1 Wydanie doktorantowi przez opiekuna naukowego tematu rozprawy doktorskiej 3 miesiące od rozpoczęcia studiów
 2 Zakończenie przez doktoranta i zaakceptowanie przez opiekuna naukowego analizy stanu wiedzy związanej z przedmiotem badań oraz zdefiniowanie celu rozprawy doktorskiej 6 miesięcy od rozpoczęcia studiów
 3 Opracowanie przez doktoranta i zaakceptowanie przez opiekuna naukowego stanowiska badawczego, w tym również stanowisk komputerowych, oprogramowania narzędziowego, itp. 6 miesięcy od rozpoczęcia studiów
 4 Prowadzenie przez doktoranta badań naukowych stanowiących zasadniczy element przygotowania rozprawy doktorskiej Począwszy od II semestru studiów
 5 Złożenie wniosku przez doktoranta o wszczęcie przewodu doktorskiego Nie później niż na trzecim roku studiów
 6 Wszczęcie przewodu doktorskiego Do końca trzeciego roku studiów
 7 Złożenie rozprawy doktorskiej Najpóźniej w terminie 3 miesięcy od ostatniego dnia kończącego okres odbywania studiów doktoranckich

Przewód doktorski