Aktualności

Terminy porządkowe składania wniosków o przyznanie stypendium Rektora w semestrze letnim 2020/2021 17.02.2021 16:29

Student, który złoży wniosek wraz z kompletem dokumentów w Dziekanacie do dnia 15 marca 2021 r. otrzyma wypłatę świadczenia, przyznanego na podstawie decyzji administracyjnej, zgodnie z listą rankingową najlepszych studentów, w dniu 22 kwietnia 2021 r. z wyrównaniem za miesiąc marzec.

UWAGA! Po dniu 15 marca 2021 r. są przygotowywane listy rankingowe stypendium Rektora. Złożenie wniosku po dniu 15 marca 2021 r. może skutkować niezamieszczeniem nazwiska studenta na liście rankingowej oraz nieprzyznaniem stypendium Rektora.

Student składający wniosek, w którym przedstawia takie same osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe, jak w poprzednim semestrze, może dołączyć Podanie o uznanie osiągnięć z poprzedniego semestru/roku  (dokument dostępny cyfrowo) w celu ich uznania bez powtórnego składania dokumentów potwierdzających ww. osiągnięcia.

Więcej informacji na naszej stronie we.zut.edu.pl/strona-dla-studentow/stypendia-dla-studentow.html

 

Szczegółowych informacji udziela p. Marta Mierzlikin (marta.mierzlikin@zut.edu.pl , tel. 449-41-50)